Hvem stemmer på Arbeiderpartiet?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på Ap. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt.

I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for Arbeiderpartiet. 


Alder: Litt høyere oppslutning blant eldre velgere

Ap har de siste tiårene hatt høyere oppslutning blant de eldre velgerne enn blant de yngste. Ved forrige stortingsvalg i 2017 fikk partiet rundt 28,5 prosent oppslutning blant velgere over 60 år, mot 22 prosent blant velgere under 30 år. Det har imidlertid ikke alltid vært slik: Ved valget i 1957 fikk partiet 58,5 prosent av stemmene i aldersgruppen under 30 år, og 41 prosent blant dem over 60 år.


Kjønn: Litt høyere oppslutning blant kvinner

Ap fikk 29,5 prosent oppslutning blant kvinner og 25,5 prosent blant menn ved valget i 2017. Frem til årtusenskiftet hadde partiet en kjønnsbalansert velgergruppe ved de fleste valg, men fra valget i 2001 har partiet gjort det bedre blant de kvinnelige velgerne.


Inntekt: Like stor oppslutning blant inntektsgruppene

Frem til 1980-tallet hadde Ap høyere oppslutning blant velgerne med lav inntekt, men siden 1990-tallet har dette variert. I 2017 var det ingen statistisk signifikant forskjell på oppslutningen i de ulike inntektsgruppene.


By/land: Litt høyere oppslutning blant velgere i tettbygde strøk

Ved valget i 2017 fikk Ap 28,5 prosent av stemmene i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter), og 20,5 prosent i distriktene. Fra 1960-tallet til midten av 1980-tallet hadde partiet i hovedsak litt høyere oppslutning i distriktene enn i tettbygde strøk, men siden valget i 1985 har partiet gjort det best blant velgere i tettbygde strøk.


Utdanning: Like stor oppslutning blant utdanningsgruppene

Tradisjonelt har Arbeiderpartiet gjort det klart best blant velgere med grunnskole eller videregående som høyeste fullførte utdanning. I 1969, for eksempel, fikk partiet 67 prosent av stemmene blant personer med grunnskoleutdanning, og 15 prosent blant universitets- og høyskoleutdannede. Denne trenden har imidlertid jevnet seg ut med tiden, og særlig ved de to siste stortingsvalgene. Ved valget i 2017 var oppslutningen ganske jevnt fordelt mellom utdanningsgruppene.


De tre sakene hvor flest velgere synes Ap har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:35 - Sist endret 6. sep. 2021 09:54