Samfunnsforskning som møter samfunnets utfordringer

Teknologisk utvikling endrer vilkårene for arbeidslivet og demokratiet. Globalisering og klimakrise endrer forutsetningene for velferdssamfunnet. Utforming av politikk for framtida krever derfor ny kunnskap. Her er noen eksempler på hvordan ISF bidrar. #ForskningFunker

Illustrasjon av ikoner relatert til forskning som forstørrelsesglass og bøker, med teksten "#forskningfunker"

Institutt for samfunnsforskning bidrar med kunnskap som er viktig for samfunnet. Gjennom solid samfunnsforskning utvikler vi kunnskap som brukes som grunnlag for politikkutforming og videreutvikling av velferdssamfunnet. Her er noen ferske eksempler:

Arbeid:

En viktig endring i arbeidsmarkedet er framveksten av alternative tilknytningsformer. I prosjektet «Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd» analyseres konsekvenser for arbeidstakervelferd og ulikhet, effekten av deregulering på arbeidsdeltagelse, lønn og fagforeningsmedlemskap, og de pågående utviklingene i det rettslige rammeverket. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Medier og offentlighet:

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021» studerer ytringsfrihetens vilkår med særlig vekt på forskningas og vitenskapens ytringsrom. Funnene fra prosjektet lå til grunn da regjeringa i 2021 oppnevnte en ekspertgruppe for akademisk ytringsfrihet. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord.

Migrasjon og integrering:

Under koronapandemien var smittetallene særlig høye i innvandrerbefolkninga. På oppdrag fra IMDi gjorde ISF en «Analyse av årsaker til høye Covid-19 smittetall i innvandrerbefolkningen, samt forslag til fremtidig oppfølging.» Prosjektet bidro med kunnskap som med stor betydning for myndighetenes pandemihåndtering.

Likestilling:

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en endring i likestillings- og diskrimineringsloven med stor politisk oppmerksomhet. På oppdrag fra Bufdir skal ISF gjennomføre et flerårig prosjekt om «Aktivt likestillingsarbeid. Offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven». Oppdraget føyer seg godt inn ISFs tradisjon for likestillingsforskning med stor betydning for politikkutforming på feltet.

Sivilsamfunn:

Frivillig sektor spiller en avgjørende rolle i norsk beredskapsarbeid. På oppdrag fra Røde kors gjennomfører ISF prosjektet «Fremtidens frivillige beredskap». Prosjektet ser på hvordan samfunnstrender og endringer vil få konsekvenser for fremtidens beredskapsbehov og for de frivilliges rolle i beredskapen.

Valg og demokrati:

ISF leder de store valgundersøkelsene om stortingsvalgene, lokalvalgene, og sametingsvalgene. I tillegg gjennomfører vi konkrete prosjekter, som i 2021 der vi på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte en «Undersøkelse om tilgjengelighet og tilrettelegging i valggjennomføringen». Rapporten har fått stor oppmerksomhet og funnene skal brukes for bedre tilrettelegging i valglokalene ved framtidige valg, slik at velgernes funksjonsnivå ikke påvirker muligheten til å avgi stemme ved valg.

Velferd:

Kunnskap om sammenhengen mellom bolig og velferd er viktig for å utvikle gode boligsosiale virkemidler. «Et nasjonalt forskningssenter om bolig og velferd» skal bidra til dette. Senteret, som er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, ledes fra NOVA ved OsloMet, og ISF deltar i en sentral rolle.

Gjennom slike prosjekter bidrar instituttets forskning til å møte samfunnets kunnskapsbehov. I tillegg har vi egenfinansierte satsinger. Vi studerer om det er sånn at det norske samfunnet polariseres. Og vi setter i gang en ny satsing på de samfunnsmessige sidene av klima- og miljøutfordringene, knytta til for eksempel holdninger og politikk, beredskap, migrasjon, og omstilling i arbeidslivet.

Ved ISF er vi stolte av at vår forskning gjør en forskjell og brukes som kunnskapsgrunnlag til politikkutforming og offentlig debatt. Vi er sikre på at dette er avgjørende for framtida og at behovet for sterk samfunnsforskning øker i årene framover. Dette må legges til grunn når framtidige statsbudsjett og langtidsplan for forskning og høyere utdanning utformes.

ISFs prosjekter

ISF har langt flere prosjekter enn dette. Ta gjerne en titt på nettsidene våre.

#ForskningFunker

Abelia har samla mange gode eksempler som viser hvordan forskning bidrar til å løse utfordringer og skape verdier for samfunnet. Ta gjerne en titt på disse.

Av Tanja Storsul
Publisert 24. feb. 2022 12:40 - Sist endret 24. feb. 2022 12:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Om bloggen

En blogg om forskning og politikk, og særlig forskningspolitikk av direktør for Insitutt for samfunnsforskning Tanja Storsul.