Utlysning av forskningsstipend innen økonomi og entreprenørskap

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på mellom 100.000 og 300.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. 

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap. Illustrasjon: Colourbox.

Hva støtter Røwdefondet?

Stiftelsen støtter høyt kvalifisert forskning (minimum forsker II nivå) omkring norsk økonomisk utvikling. Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen feltet økonomi og entreprenørskap.

Prosjekter som kombinerer disse tre perspektivene vil bli prioritert:

  1. Tverrfaglig perspektiv, som går ut over de snevre spesialdisiplinene.
  2. Historisk perspektiv, slik at langsiktig betydning og kontekst klarlegges. 
  3. Sammenlignende perspektiv, som utviklingstendenser i Norge og generelle utviklingstendenser.

Studier av økonomisk utvikling og entreprenørskap i et slikt perspektiv plasserer seg i den institusjonalistiske og historisk økonomiske tradisjonen fra Thorstein Veblen, Max Weber og Joseph Schumpeter. Fondet kan også støtte studier i denne tradisjonens teorihistorie, med vekt på dens relevans for dagens samfunnsvitenskap.

Støtte til ferdigstillelse av og/eller assistentarbeid i tilknytning til igangsatte forskningsprosjekter kan være aktuelt, herunder også arbeid med publisering av resultatene.

Send din søknad

Søknad sendes på e-post til: isf@samfunnsforskning.no . Søknadsfrist: 1. mai 2022.

Søknaden skal inneholde:

  • en prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider
  • budsjett
  • tidsplan
  • redegjørelse for andre finansieringskilder
  • forskerens CV

Tildeling av stipend

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni 2022.

Bedømmelsen vil foretas enten av stiftelsens styre, eller av en faglig komité som styret utnevner. Bedømmelsen vil spesielt legge vekt på prosjektbeskrivelsen.

Sluttrapportering

Resultatet av forskningsprosjektene skal publiseres i bokform (på vanlig forlag eller som forskningsrapport, på norsk eller utenlandsk språk). Publisering kan også skje i form av artikler i anerkjente faglige tidsskrifter (på norsk eller utenlandske språk). I begge tilfelle skal det angis at prosjektet har vært finansiert (eller delfinansiert) av P.M. Røwdes fond til støtte av forskning omkring norsk økonomisk utvikling. Det skal også gis melding til dagspressen om ferdig utført forskning. Ved prosjektslutt skal det sendes en sluttrapport til styret.

Målsetting for stiftelsen

Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. Problemer knyttet til innovasjon og nyskaping skal studeres både ut fra de motiver enkeltpersoner måtte ha, og ut fra de institusjoner som er med på å avgjøre hvorvidt en entreprenør lykkes eller mislykkes. Forskningen kan også studere hvorvidt slike institusjoner er kulturelt bestemt eller har oppstått som konfliktløsninger med avgrenset historisk varighet. Entreprenørens evne til å kartlegge lokale behov, og til å organisere egen produksjon av varer som tidligere ble importert, bør også undersøkes.

Spørsmål vedrørende stipend eller stiftelsen kan rettes til:

  • Styreleder Mathias Martinsen, e-post: mathiasm@online.no
  • Institutt for samfunnsforskning, e-post: isf@samfunnsforskning.no

Sekretariat er Institutt for samfunnsforskning.

P. M. Røwdes stiftelse ble opprettet av professor Arvid Brodersen i 1992 og støtter forskning om norsk økonomisk utvikling, med vekt på handel og industri, ved å dele ut ett eller flere stipend hvert år.

Publisert 16. mars 2022 15:17 - Sist endret 17. mars 2022 13:09