Fire forslag for koronarammede Stovner

Koronautvalget i Bydel Stovner foreslår flere tiltak for å motvirke de sosiale konsekvensene av pandemien, særlig blant unge. Her forklarer utvalgsmedlem Anne Skevik Grødem forslagene.

Anne Skevik Grødem med sitat fra teksten

Bydelen Stovner i Oslo har blitt hardt rammet av koronapandemien. Både når det gjelder smittetall og konsekvenser for undervisning, sysselsetting og fritidstilbud, ligger bydelen høyt oppe på de nasjonale statistikkene.

Bydelsutvalget i Stovner har derfor oppnevnt et koronautvalg, som skal vurdere hvorfor Stovner er så hardt rammet og peke på muligheter for å ruste bydelen bedre for fremtiden. ISF-forsker Anne Skevik Grødem er et av medlemmene i utvalget, som skal komme med sin sluttrapport i juni. Allerede forrige uke kom de imidlertid med en underveisrapport hvor de peker på områder hvor det haster med å styrke innsatsen.

– Vi er særlig bekymret for de unge og andre sårbare grupper. Det er viktig å sette inn tiltak som kan hindre at pandemien fører til en stor økning i de eksisterende sosiale forskjellene, sier Grødem.

Foreslår fire tiltak

Gjennom hele pandemien har Stovner hatt blant de høyeste tallene for smitte og sykehusinnleggelser i Oslo og i landet. I midten av april hadde til sammen 9,2 prosent av bydelens innbyggere fått påvist covid-19, mens gjennomsnittet for Oslo var 4,6 prosent. Barn og unge er blitt pålagt hjemmeskole det siste året i større grad enn elever andre steder i landet. Arbeidsledigheten er høy i bydelen og har økt i 2021, mens andelen arbeidsledige har gått litt ned i resten av landet på samme tid.

– Nå trenger vi et taktskifte på Stovner for å sikre folks mulighet til å delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv, særlig blant de unge i sårbare grupper, understreker Grødem.

Her er de fire tiltakene koronautvalget foreslår i sin underveisrapport:

1. Forsterket skoletilbud i sommerferien

– Kombinasjonen av karantenedager og mye digital undervisning utgjør en betydelig risiko for læringsutbyttet blant mange elever. Vi foreslår å styrke det eksisterende tilbudet om sommerskole, og rette det særlig mot elever som er i overgangsfaser. Ungdommer som er i ferd med å avslutte ungdomsskolen må sikres grunnleggende ferdigheter og motiveres til å begynne på videregående. Elevene som er i ferd med å avslutte videregående må bli tilbudt lærlingeplass eller sikret studiekompetanse, sier Grødem.

2. Flere sommerjobber til ungdom

– Bydelen har de siste årene organisert sommerjobber for ungdom, men har bare ressurser til å tilby dette til et mindretall av søkerne. Vi mener det er ekstra viktig i denne situasjonen å gi ungdom arbeidserfaring og motivasjon til å delta i arbeidslivet. En ordning med lønnstilskudd kan øke antallet som får mulighet til å få sommerjobb i en bydel hvor mange skal være hjemme i ferien. Det lokale næringslivet er også rammet av pandemien, og det er usikkert hvor mye kapasitet de har til å tilby sommerjobber. Staten har imidlertid mange oppgaver som kan være egnet, som drift av grøntarealer, enkelt vedlikehold av bygg eller å være koronaverter på sykehus, utdyper Grødem.

3. Ekstra satsing på arbeidsmarkedstiltak

– Ungdommer rammes særlig hardt av den høye arbeidsledigheten på Stovner. Andelen i aldergruppen 15-29 år som er utenfor arbeid, utdanning eller arbeidstiltak er betydelig høyere enn i Oslo og landet for øvrig. Utvalget foreslår å øke antallet plasser i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene, og at disse blant annet blir rettet mot ungdom som trenger kompetanse og arbeidstrening, forteller Grødem.

4. Lavterskeltilbud for fysisk og psykisk helse

– Pandemien har store konsekvenser for folks fysiske og psykiske helse, og også her er de unge hardt rammet. Mange treningstilbud er blitt stengt på grunn av smitteverntiltakene, og Stovners lavterskeltjenester for psykisk helse har hatt stor pågang under pandemien. Det er behov for å styrke førstelinjetjenesten og det forebyggende arbeidet innen psykisk helse, og for å trappe opp tilbudet til de mest utsatte gruppene og områdene, sier Anne Skevik Grødem.

Klikk her for å lese hele underveisrapporten fra Koronautvalget i Bydel Stovner.

Emneord: Velferd, Arbeid Av Hallvard Kvale
Publisert 10. mai 2021 12:56 - Sist endret 10. mai 2021 15:07