Årets siste Tidsskrift for samfunnsforskning er ute

Tidsskriftet inneholder artikler om byrommet som politisk arena, kommunal naboprat og digital teknologi for å motvirke ensomhet blant eldre.

Forsiden av Tidsskrift forsamfunnsforskning utgave nummer 4 2021. Logo på oransje bakgrunn.

Årets fjerde og siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforsking er ute i dag, med artikler om byrommets rolle som arena for politiske meningsytringer, om nabopratens rolle under kommunereformen og om bruk av «varm» teknologi som har som mål å berike det sosiale livet til eldre.

I tillegg inneholder nummeret et bokessay som tar for seg to nye bøker som tematiserer sosial ulikhet, samt en bokmelding. Alt innholdet er som vanlig åpent tilgjengelig hos Idunn. 

Byrommet som ytringsarena

Hvilke muligheter har de politiske partiene til å bruke byrom som en arena for meningsytringer?  Dette spørsmålet utforsker Gro Sandkjær Hansen i artikkelen «(By)rom for meningsytringer?». Utgangspunkter er den norske praksisen med en delt byrdefordeling hvor både offentlige og private aktører eier, utformer og drifter offentlige rom. Sandkjær Hansen gjennomfører hun en empirisk casestudie i Oslo kommune av hvilke arenaer og kanaler de politiske partiene benytter seg av i sitt utadrettede arbeid, og analyserer hvordan meningsytringsfunksjonen i offentlig tilgjengelige byrom sikres i planverket og av kommunen.

Kommunal naboprat

I «Vil du komme hit og snakke litt med meg?» gjør Stine Ravndal Nygård en analyse av pratens betydning i gjennomføringen av kommunereformen. Nærmere bestemt undersøker hun nabosamtalene mellom Time, Klepp og Hå kommune i perioden 2014-2017. Basert på to teoretiske perspektiver på prat, konkluderer hun med at pratens rolle i samtalene ikke var å fungere som et grunnlag for produksjon av ideologi eller for å oppnå legitimitet uten ambisjoner for handling. Snarere var den en forutsetning for å skape handling, gjennom å etablere et felleskap på tvers av organisatoriske grenser og gjennom å etablere en felles virkelighet.

Teknologi og ensomme eldre

Kan digital teknologi brukes til å motvirke ensomhet blant eldre? Det er temaet Erik Børve Rasmussen, Clemet Askheim, Bjarne Oppedal og Marit Haldar tar for seg i artikkelen «Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP». Som tittelen antyder, er det kommunikasjonsverktøyet Komp som er utgangspunktet for analysen. KOMP er et kommunikasjonsverktøy utviklet for eldre brukere, og kan brukes til å sende bilder og meldinger, og til å gjennomføre videosamtaler. Avhengig av brukernes forventninger og bruk, kan Komp være en «varm» teknologi som bringer folk sammen, men denne teknologien kan også skape friksjon og aktualisere motsetningsfylte normer blant brukerne, konkluderer forfatterne.

Bokessay og bokmelding

Sosiologiske perspektiver på ulikhet er temaet for Annick Prieurs bokmelding. Hun tar utgangspunkt i to bøker som har kommet ut i år: Ulikhet. Sosiologiske perspektiver og analyser, redigert av Sigmund Grønmo, Ann Nilsen og Karen Christensen, og Arbeiderklassen, redigert av Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen. I tillegg inneholder dette TfS-nummeret en bokmelding: Victor Lund Shammas anmelder Stuart Halls Rase, etnisitet, nasjon: Et ulykksalig triangel.

Klikk her for å lese alle artiklene gratis hos Idunn.

Publisert 9. nov. 2021 12:27 - Sist endret 9. nov. 2021 12:32