Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

Inneholder blant annet artikler om feltsamtaler som metode, menn på kvinnedominerte profesjonsutdanninger og et fagsymposium om lange linjer i norsk samfunnsforskning.

Utsnitt fra tidsskriftforsiden

Årets tredje nummer av Tidsskrift for samfunnsforsking er nå ute, med artikler om hva som er en rettferdig deling av pensjon mellom ektefeller, feltsamtaler som metode i samfunnsfagene og menn på kvinnedominerte profesjonsutdanninger, i til tillegg til et fagsymposium om samfunnsforskningens historie i Norge. Alt innholdet er åpent tilgjengelig hos Idunn.

Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?

Kvinner i Norge får i snitt vesentlig lavere pensjon enn menn. Dette kompenseres med tiltak som omsorgsopptjening for småbarnsforeldre av arv av pensjonsrettigheter fra ektefelle. Ragni Hege Kitterød fra ISF og Axel West Pedersen fra OsloMet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse hvor de har spurt om befolkningens holdninger til en alternativ modell, med en form for deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Som forventet er oppslutningen om en slik ordning større blant kvinner enn menn, og kjønnsforskjellen er særlig stor i par med en tradisjonell deling av lønnet og ulønnet arbeid. Variasjonen i oppslutning følger bare delvis den politiske høyre-venstreaksen og dermed tradisjonelle familiepolitiske skillelinjer.

Feltsamtaler som datakilde i kvalitativ samfunnsforskning

Feltsamtaler som metode er ofte usynlige og underkommunisert i den vitenskapelige litteraturen. Kristin Buvik og Bergljot Baklien fra Folkehelseinstituttet diskuterer sammen med Astrid Skatvedt fra Universitetet i Agder feltsamtalen som datainnsamlingsverktøy, og plasserer den i et kontinuum mellom det kvalitative intervjuet og alminnelig prat mellom forsker og informant. De diskuterer også etiske problemstillinger ved bruk av feltsamtaler som forskningsverktøy, og konkluderer med at feltsamtalens status som metode bør oppgraderes. 

Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger

Bente Abrahamsen fra OsloMet undersøker hvorfor mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger i mindre grad fullfører utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. Hun finner til sin overraskelse at det ikke er sammenheng mellom karakterer fra videregående skole og gjennomføring blant de mannlige studentene. Dette tyder på at det er andre grunner enn mangel på mestring som gjør at mange mannlige studenter ikke fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger, konkluderer hun. Derimot ser det ut til at høy alder øker sjansen for at mannlige studenter gjennomfører denne typen utdanninger.

Forskningskommentar: Ja-siing som problem i intervjuundersøkelser

Hva kan meningsmålinger egentlig si om opinionens holdninger? I en forskningskommentar skriver professor emeritus Ottar Hellevik om det metodiske problemet som kalles ja-siing, altså at noen respondenter sier seg enig i påstander selv om de ikke har noen klar mening om påstandens innhold. Når medier offentliggjør meningsmålinger om politiske stridsspørsmal, er det ikke uvanlig at disse består av en enkelt påstand de intervjuede skal si seg enig eller uenig i. Ja-siing kan da resultere i et skjevt bilde av opinionen, understreker Hellevik.

Symposium: Lange linjer i norsk samfunnsforskning

Nummeret inneholder også et faghistorisk symposium om norsk samfunnsforskning. Etter en introduksjon fra redaktørene Atle H. Haugsgjerd og Arnfinn H. Midtbøen, er hoveddelen av symposiet viet Fredrik Engelstads refleksjoner over Institutt for samfunnsforsknings 70-årige historie – som også er en viktig del av samfunnsvitenskapenes historie i etterkrigstidens Norge. I tillegg inneholder symposiet en kommentar fra Rune Slagstad til Fredrik Thues artikkel om TfS’ historie som ble trykket i tidsskriftets første nummer i år, samt et tilsvar fra Thue.

Bokanmeldelser

Tre bøker er anmeldt i dette nummeret av TfS. Johan Fredrik Rye har anmeldt Isolasjon. Et fengsel i fengselet, som er redigert av Marte Rua og Peter Scharff Smith. Jon Horgen Fribergs bok Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka er anmeldt av Øivind Fuglerud. Over sperregrensen av Sven G. Simonsen er anmeldt av Øyvind Bugge Solheim.

Av Hallvard Kvale
Publisert 24. aug. 2020 11:25 - Sist endret 22. sep. 2020 15:00