Årets siste Tidsskrift for samfunnsforskning er ute

Inneholder blant annet en artikkel om bruk av psykedeliske rusmidler, samt et symposium om Thomas Pikettys bok Capital and Ideology.

Utsnitt fra forside

Årets siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforsking er ute i dag, med artikler om debatten rundt fedrekvoten, om turnussystemet for leger og om bruk av psykedeliske rusmidler. I tillegg har redaktørene invitert professorene Øyvind Østerud, Marianne Nordli Hansen og Kalle Moene til et fagsymposium om Thomas Pikettys siste bok. Alt innholdet er åpent tilgjengelig hos Idunn.

Debatten om fedrekvoten

Anne Lise Ellingsæter ser i artikkelen «Fedrekvotepolitikkens dynamikk» på den politiske debatten rundt fedrekvoten og hvordan den har påvirket politikkutformingen på dette feltet. Hun tar utgangspunkt i reformen fra 2018, hvor fedrekvoten ble økt fra 10 til 15 uker, etter at den tidligere hadde blitt redusert fra 14 til 10 uker. Ellingsæter analyserer debatten rundt reformen, og ser på hvordan denne debatten påvirket partienes politikkutforming inn mot landsmøtene i 2019, hvor alle partiene, unntatt SV, behandlet forslag om å redusere eller fjerne fedrekvoten.

Sosial ulikhet i legers turnusordning

I artikkelen «Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak. Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet?», undersøker Ida Drange om en endring i turnussystemet for nyutdannede leger har bidratt til økt sosial ulikhet. Fra og med 2013 fordeles turnusstillinger etter søknadsbasert opptak i stedet for loddtrekning, som en konsekvens av økt etterspørsel etter turnusstillinger. Dranges analyser viser blant annet at etter reformen har leger med høy sosial bakgrunn fått økt tilgang til attraktive turnusstillinger ved universitetssykehusene, mens kandidater med innvandringsbakgrunn har fått svekket sin tilgang til sykehus etter reformen

Bruk av psykedeliske rusmidler

Willy Pedersen presenterer funn fra intervjuer med 50 norske brukere av psykedelia som LSD og psilocybinsopper i artikkelen «Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer». Artikkelen bygger på en teoretisk litteratur om såkalt hellige eller mystiske erfaringer, og argumenterer for at litteraturen om mystisisme kan være fruktbar for å belyse erfaringene til brukerne, som ofte beskrev en følelse av å frikobles fra tid og rom når de brukte denne typen stoffer.

Symposium om Piketty

Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century fra 2013 satte økonomisk ulikhet på dagsordenen med en kraft som er få akademiske utgivelser forunt. I dette TfS-nummeret har redaktørene invitert tre ledende samfunnsforskere fra ulike fagfelt til et symposium om Pikettys siste bok, Capital and Ideology fra 2019. I innledningen «Ulikhet og ideologi: Hva kan norsk samfunnsforskning lære av Piketty?» beskriver redaktørene hvordan Piketty med sine perspektiver og innsikter fra ulike fagfelt utfordrer de ulike samfunnsfagenes forståelse av ulikhet som fenomen. Deretter skriver Øyvind Østerud om boken fra et statsvitenskapelig perspektiv i artikkelen «Den politiske ulikhetskrisen», Marianne Nordli Hansen skriver fra et sosiologisk ståsted i «Rettferdiggjøring av ulikhet», mens Kalle Moene i «Ulikhetenes likevekt» leser boka med et samfunnsøkonomisk blikk.

Sysselsettingsdebatt og bokanmeldelser

Årets siste nummer av TfS inneholder også et tilsvar fra Steinar Holden og Knut Røed til Kristian Heggebø, med tittelen «Økt sysselsetting krever en helhetlig politikk med styrket kompetanse, gode insentiver og økt etterspørsel». I tillegg har redaktørene funnet plass til to bokanmeldelser: Espen Schaanning anmelder Thomas Mathiesens Solospill og fellesskap. En faglig selvbiografi, mens Marte Mangset anmelder May-Len Skilbreis Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon.

Klikk her for å lese alle artiklene gratis hos Idunn

Av Hallvard Kvale
Publisert 10. nov. 2020 14:39 - Sist endret 10. nov. 2020 14:39