SPA ønsker bidrag om utenforskap i arbeidslivet

Call for papers til temanummer for tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet: Hva gjør at betydelige grupper arbeidstakere sliter med å komme inn og få fotfeste i arbeidslivet?

bilde av forskningsikoner og tittelen på utlysningens tema, arbeidslivets randsoner

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Gjesteredaktører for temanummeret: Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli.

Det norske og nordiske arbeidslivet omtales gjerne som velregulert – preget av god jobbsikkerhet og relativt høye og regulerte lønninger. Dette er likevel en sannhet med store modifikasjoner. Betydelige grupper av arbeidstakere sliter med å komme inn og få fotfeste i arbeidslivet. Tradisjonelle former for regulering omgås og utfordres av innvandring og plattformøkonomi. Gruppen av unge uføre øker, mens sysselsettingen er betydelig under befolkningsgjennomsnittet hos grupper av flyktninger, funksjonshemmede, eldre, og lavt utdannede. Tradisjonell arbeidsvandring innenfor EU-området har fått følge av fattige migranter som livnærer seg av blant annet magasinsalg og tigging.

I randsonen av arbeidsmarkedet opererer på den ene siden velferdsstatens ulike hjelpere, med arbeidslinjas verktøykasse av kurs og krav, og på den andre siden mer eller mindre seriøse arbeidsgivere. Kombinasjonen av arbeidssøkernes attraktivitet i arbeidsmarkedet og deres juridiske status påvirker i stor grad hvor avhengige de blir av henholdsvis velferdsstatlige tiltak og mer eller mindre seriøse arbeidsgivere. Samtidig har selve verktøykassa til velferdsstaten noen konsekvenser ikke bare for den enkelte arbeidssøker, men også for arbeidsmarkedet: hva gjør det med lønns- og arbeidsvilkår når velferdsstaten presser stadig hardere på for å få ledige over i (en hvilken som helst) jobb?

I dette temanummeret for Søkelys på arbeidslivet (SPA) ønsker vi artikler som drøfter hvilke prosesser som er med på å etablere og vedlikeholde arbeidslivets randsoner, for ulike grupper av arbeidssøkere og arbeidstakere. Dette omfatter maktrelasjoner som etableres og spiller seg ut i arbeidslivet og i arbeidslinja, og samspillet mellom velferdsstatens institusjonelle rammeverk, arbeidslinjas implementering og hvordan dette påvirker utsatte gruppers posisjon i arbeidslivet.

Vi ønsker artikler som belyser situasjonen for ulike grupper av arbeidssøkere, nye randsoner som har oppstått som følge av strukturelle ordninger, arbeidslinjas bidrag og konsekvenser for henholdsvis arbeidstakere og arbeidsmarkedet, hvordan tjenesteapparatet utvikler seg og hvorfor det utvikler seg som det gjør, tiltakenes effektivitet og legitimitet, arbeidets randsoner – hva teller egentlig som arbeid, kjønnsperspektiver på sysselsetting og tiltak, diskriminering og tilrettelegging, arbeidsgiverperspektiver og minoritetsperspektiver.

Tidsplan og praktiske forhold

Artikler som ønskes vurdert for publisering i temanummeret, sendes på epost til hck@fafo.no. Frist for innsending til dette temanummeret er: 15. desember 2019.

Har du en ide men er usikker på om den passer? Send gjerne inn et sammendrag til redaktørene for vurdering. 

Temanummeret vil bli publisert som nr. 3/2020 (September 2020).

Artikkelen skrives på norsk. Den skal inneholde et sammendrag på norsk og engelsk, samt norske og engelske nøkkelord. En artikkel kan være inntil 50 000 tegn med mellomrom, inkludert tabeller, noter og referanser.

Følg forfatterveiledningen for tidsskriftet som ligger her.

Alle artikler vil gjennomgå anonym fagfellevurdering og vil gi publikasjonspoeng i det norske systemet. Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD (Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og Publikationsforum (Finland). Det kreves ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv. Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter, men det utgir også kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser og kunnskapsoversikter på arbeidslivsrelaterte tema. Tidsskriftet henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet.

Gjesteredaktører

Gjesteredaktører for dette temanummeret er:

Anne Britt Djuve

Instituttleder ved institutt for sosialfag, OsloMet (f.o.m. 1.sept 2019).

Hanne Cecilie Kavli

Seniorforsker ved Fafo

Se også:

Publisert 18. juni 2019 15:33 - Sist endret 18. juni 2019 15:33