Ny utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning

Det ferske TfS-nummeret inneholder blant annet en studie av folks opplevelse av valgdebattene på TV, en debattartikkel med kritikk av Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen, og et symposium om en mye omtalt innvandringsstudie.

Årets tredje utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er nå ute – gratis og åpent tilgjengelig.

Den ferske TfS-utgaven inneholder tre forskningsartikler, en debattartikkel, et symposium og en bokanmeldelse.

Politiske TV-debatter oppleves som krangling

I artikkelen «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter har Eirik Vatnøy og Marit Kristine Bjøntegård sett på velgernes opplevelser av valgdebattene på tv, basert på en representativ nettbasert spørreundersøkelse.

Vatnøy og Bjøntegård finner at respondentene har et overveiende negativt syn på politiske TV-debatter. De er særlig frustrerte over dynamikken mellom aktørene i debatten – som i stor grad beskrives som «krangling», «kjekling», og oppleves å bryte med etablerte normer for samtale- og argumentasjonsskikk. Respondentene er også kritiske til tonen i debatten, som de beskriver som negativ og for mye kritikkorientert.

Stoltenbergutvalget: En snever kunnskapstilgang?

I debattartikkelen Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn tar Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud for seg Stoltenberg-utvalgets innstilling om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (NOU 2019:3). Forskerne kritiserer utvalget for å ha valgt en snever kunnskapstilgang for å forstå kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Nielsen og Malterud viser blant annet til at utvalget foreslår at forskere fra noen utvalgte forskningstradisjoner tildeles en sentral rolle i norsk skoleutvikling, mens skolens, lærernes, elevenes og foreldrenes rolle tones ned. De etterlyser en  forståelse av kjønn som produkt av en sosialiseringsprosess, av  forandringsdimensjoner knyttet til sosialt, kulturelt og psykologisk kjønn, og et sterkere fokus på rollen læreren spiller for elevene.

Symposium om omdiskutert innvandringsstudie

I symposiet har ulike forskere blitt invitert til å bidra til debatten rundt studien Immigration and Social Mobility fra Frisch-forskerne Maria Forthun Hoen, Simen Markussen og Knut Røed (Hoen, Markussen & Røed, 2018), om effekten av innvandring på sosial mobilitet blant innfødte nordmenn.

– I et forsøk på å bøte på den lite oppklarende debatten i kjølvannet av studien og alle medieoppslagene, har vi i TfS-redaksjonen tatt initiativ til et symposium om denne studien. Vi har invitert relevante forskere og forskermiljøer til å skrive kritiske kommentarer til Frisch-senterets studie, sier TfS-redaktør Arnfinn H. Midtbøen.

I invitasjonen ba de kritikerne om å se på dette som en slags åpen fagfellevurdering der diskusjonen konsentreres om studiens vitenskapelige kvaliteter og det metodiske grunnlaget for de konklusjonene forfatterne trekker.

– Samtidig har vi gitt de tre forfatterne av studien anledning til å svare sine kritikere. Alle bidragene publiseres samtidig, for å gjøre det enkelt for interesserte lesere å følge argumentasjonen, sier TfS-redaktør Axel West Pedersen.

 

Innhold i Tidsskrift for samfunnsforskning 3-19

Artikler

Spaningsblikket – en utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene
Johanne Yttri Dahl

Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor
Arnhild Bie-Drivdal

 «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter
Eirik Vatnøy og Marit Kristine Bjøntegård

Aktuell debatt

Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn
Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud

Symposium: Innvandring og sosial mobilitet

Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller
Axel West Pedersen og Arnfinn H. Midtbøen

Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng
Ola Lotherington Vestad

«Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer
Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk og Jon Ivar Elstad

Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet
Erling Barth, Sara Cools og Marte Strøm

Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne
Maria Forthun Hoen, Simen Markussen og Knut Røed

Bokanmeldelser

Aksel Tjora: Hva er fellesskap
Mats Lillehagen

Publisert 21. aug. 2019 14:08 - Sist endret 26. aug. 2019 08:34