Årets andre Tidsskrift for samfunnsforskning er nå ute

Årets andre utgave inneholder artikler om hvordan innvandrerbakgrunn påvirker overgangen til arbeidslivet for de med mastergrad, funn fra et surveyeksperiment om hvordan folk reagerer på ulike innvandringsscenarier, og om virkninger av samhandlingsreformen i helsevesenet fra 2012.

Andre utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) i 2019 er nå åpent tilgjengelig på Idunn.no.

Utgaven rommer tre artikler og fem bokanmeldelser.

Surveyeksperiment om holdninger til innvandrere

Artikkelen Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? av Dag Arne Christensen, Sveinung Arnesen og Tor Midtbø, er basert på et surveyeksperiment. Her har respondentene blitt eksponert for ulike innvandringsscenarier fram mot 2060 før de får spørsmål om holdninger til innvandrere. Resultatene tyder på at forventninger om  høy fremtidig innvandring gjør respondentene mer tilbøyelige til å gi uttrykk for  at innvandrere misbruker de sosiale velferdsordningene.

På andre områder enn offentlig velferd, som innvandringens betydning for norsk kultur, samfunnstrygghet, og innvandrernes rettigheter på arbeidsmarkedet, finner de derimot ingen tydelige effekter av framskrivningene om størrelsen på innvandringsbefolkningen i 2060.

Hva betyr innvandrerbakgrunn for de med mastergrad i arbeidslivet?

I artikkelen Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere studerer forfatterne Sara Cools og Pål Schøne hvilken betydning innvandrerbakgrunn har for hvordan man gjør det i arbeidslivet, blant dem som har fullført en mastergrad. Cools og Schøne tar for seg tema som sysselsetting, timelønn og årsinntekt.

Forfatterne finner blant annet at masterutdannede norskfødte med innvandrerforeldre har lavere sysselsetting og årsinntekt – men høyere timelønn i snitt – enn masterutdannede med norskfødte foreldre. Forskjellen i timelønn, som i utgangspunktet kun gjelder blant kvinner, snus til å bli negativ når de kontrollerer for studieretning. Blant dem som har fullført mastergraden ved en av de store utdanningsinstitusjonene i Norge er imidlertid forskjellene etter innvandrerbakgrunn langt mindre, og ikke statistisk signifikante når det gjelder sysselsetting og årsinntekt.

Virkemidlene i Samhandlingsreformen ga ulike virkninger

Svein Inge Nødland og Hilmar Rommetvedt har skrevet artikkelen Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger. De analyserer Samhandlingsreformen som ble iverksatt i 2012, hvor staten tok i bruk flere økonomiske insentiver for å oppmuntre kommunene til å overta en større del av ansvaret for helsetjenestene.

Nødland og Rommetvedt finner blant annet at hvert enkelt av de statlige økonomiske insentivene kan ha forskjellige egenskaper med ulike virkninger overfor kommunene. Blant annet konkluderer de med at den kraftig økte og raskere betalingen for utskrivingsklare pasienter var et direkte og tydelig virkemiddel som ser ut til å ha fått den sterkeste effekten. Den kommunale medfinansieringen, som senere ble fjernet, hadde derimot en svært begrenset virkning. Dette kom blant annet som følge av at det var et lite tydelig og indirekte instrument, samtidig som tvangskarakteren til dels fungerte utgiftsøkende og kanskje kontraproduktivt.

TfS 2-19

Innhold

Artikler

Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere?
Et surveyeksperiment

Dag Arne Christensen

Sveinung Arnesen

Tor Midtbø

Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere

Sara Cools

Pål Schøne

Samhandlingsreformen i helsevesenet: Statlige insentiver og kommunale virkninger

Svein Ingve Nødland

Hilmar Rommetvedt

Bokanmeldelser

Johan Fredrik Rye og Ingrid Rindal Lundeberg (red.)
Fengslende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler
Thomas Mathiesen

Berit Brandth, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (red.)
Work-Family Dynamics – Competing Logics of Regulation, Economy and Morals
Lisbeth Pedersen

Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori (red.)
Managing Universities. Policy and Organi¬zational Change from a Western European Comparative Perspective
Bente Rasmussen

Håkan Rydving og Stefan Olsson (red.)
Religion, Law and Justice. Seven essays
Vebjørn Horsfjord

Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.)
Grønn omstilling – norske veivalg
Jan Frode Haugseth

Mer informasjon:

Publisert 11. apr. 2019 09:32 - Sist endret 11. apr. 2019 09:32