Årets fjerde Tidsskrift for samfunnsforskning er nå ute

Årets fjerde TfS-utgave rommer viktige artikler om tema som det intellektuelle opphavet til frontfagmodellen, klassekonflikter i den norske arbeiderklassen og kjønnssegregering i politiet.

forsidebilde av tfs

FAVNER BREDT: Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift, og dekker hele spekteret av norsk samfunnsforskning.

Årets siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er nå åpent tilgjengelig på Idunn.no.

Utgaven rommer tre artikler, en forskningskommentar, et bokessay og tre bokanmeldelser.

Fra og med denne utgaven ønsker vi Axel West Pedersen velkommen som ny redaktør! Axel tar over roret etter Rune Karlsen, og vil fra nå være en del av redaktør-tospannet sammen med sittende redaktør Arnfinn H. Midtbøen.

Frontfagsmodellen og farskapsmyten

I denne utgaven kan du blant annet lese Eivind Thomassens artikkel Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far? Frontfagsmodellen utgjør dagens koordineringspraksis i lønnsdannelsen. Forestillingen om at det såkalte Aukrust-utvalgets innstillinger fra 1966 er opphavet til dagens frontfagsmodell, er utbredt blant arbeidslivsorganisasjonene og reprodusert i en rekke offentlige utredninger de senere årene.

Thomassen gjennomgår sentrale trekk ved lønnsdannelsens utvikling etter 1945 og ved Aukrust-utvalgets innstillinger, og viser i sin studie at denne forestillingen er en myte.

Grensedragninger i den norske arbeiderklassen

Ove Skarpenes viser i sin artikkel Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen til studier gjort i USA og Frankrike, som viser at arbeiderklassen ser ut til å utvikle nye kulturelle verdier. Fiendtlige holdninger til fattige, og skeptiske holdninger til innvandrere, vokser i omfang og intensitet.

Skarpenes presenterer videre data som viser at det er antisolidariske verdier og innvandringsskeptiske elementer også i kulturen til den etnisk norske arbeiderklassen. Men denne skepsisen er ikke like tydelig som i USA og Frankrike. Den norske arbeiderklassen trekker sterkere grenser mot rike og velstående, enn mot utsatte grupper.

Kjønnsdeling i politiet

Tanja Nordberg har skrevet artikkelen Intern kjønnssegregering i politiet – lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Nordberg studerer den interne kjønnssegregeringen internt i politiet internt, selv om kvinneandelen øker, og kjønnsbalanse er et uttalt mål i alle typer stillinger.

Hun finner blant annet at arbeidstidsorganiseringen ved ordenstjenesten fremstår som en viktig forklaring på at mange kvinner søker seg fra ordenstjenesten til etterforskning. Innen etterforsknings-feltet er tilrettelegging lettere gjennomførbart ifølge lederne i studien. Samtidig kan tilrettelegging ha karrierekonsekvenser, og kjønnede tilpasninger av arbeidstid kan bidra til at politiet blir klarere kjønnsdelt.

Innholdet i TfS nr.4, 2018

Artikler

Var Odd Aukrust frontfagsmodellens far?
Eivind Thomassen

Klassiske klassekonflikter? Grensedragninger i den norske arbeiderklassen
Ove Skarpenes

Intern kjønnssegregering i politiet – lederes oppfatninger om ansattes kjønnede
kompetanse og tidsbruk
Tanja Nordberg

Forskningskommentar

Sivil motstand på kirke- og utdanningsfeltet under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945. En kunnskapsoversikt
Vegard Kvam

Bokessay

Psykiatri på fremmarsj i personlighetens verden – uten sosialpsykologisk kart og kompass
Sigmund Karterud : Personlighet
Paul Moxnes

Bokanmeldelser

Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm : Norsk politikk
Audun Fladmoe

Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet
Bernard Enjolras

May-Len Skilbrei & Kari Stefansen: Seksuell vold: En samfunnsvitenskapelig innføring
Margunn Bjørnholt

Mer informasjon:

Av Eirin Nilsen
Publisert 30. nov. 2018 12:50 - Sist endret 30. nov. 2018 12:50