Presenterte viktige funn om barn av migranter

Barn engasjerer. Migrasjon engasjerer. Dermed var det stor interesse for seminaret om barns opplevelse av migrasjon, og de som var til stede ble belønnet med motiverte innledere og en debatt som kunne vart en halv time lenger.

Sammen med Universitetsforlaget holdt instituttet et frokostseminar 28. september i anledning lanseringen av Hilde Lidén bok: Barn og migrasjon – mobilitet og tilhørighet. Tre innledere med ulike bakgrunner ga sine kommentarer til et spennende tema, og alle tre konkluderte med at dette er en viktig og opplysende bok som bør leses av mange.

Annika Rabo, professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Stockholm, med feltstudier av syriske familier både i Sverige og Midtøsten, oppsummerte mange av poengene fra boka. Hun snakket om betingelsene for integrering som syriske familier med stort nettverk, slik hun har studert dette i Sverige over tid, i kontrast til å bli møtt med mistro og politisk motvilje, slik de siste årenes mindreårige enslige guttene opplever. Hun pekte på nødvendigheten av å kjenne til migrantenes bakgrunn for å gjøre et godt integreringsarbeid, og hun påpekte hvordan boka understreket hvor avgjørende regelverket er for å migrere, for barnas sårbarhet og for muligheten til å utføre sitt medborgerskap.   

Som folkerettsjurist var Vigdis Vevstad opptatt av hvordan fundamentale menneskerettigheter blir nedprioritert i den pågående utformingen av både norsk og europeisk innvandringspolitikk. Hun viste til hvordan barns svekkede rettsstatus på feltet får store konsekvenser, bl.a. i begrenset opphold til enslige mindreårige. Hun tok opp hvordan ett av innstramningstiltakene – fjerning av rimelighetsvilkåret i asylvurderingene – kunne få slike store konsekvenser, et tema som også boka behandler.

Med bakgrunn som barnevernspedagog og erfaring fra arbeid med enslige asylsøkende barn snakket Usman Ali Khan engasjert om utfordringene ved at ulike aktører på feltet ikke kjenner til andre aktørers arbeid og ansvarsområder. Han påpekte at manglende dialog og kunnskap kunne føre til at de selv ikke formidlet relevant informasjon som kunne føre til at asylsøkere fikk avslag på feil grunnlag. Bokas bredde i temaer så han derfor som et viktig bidrag, slik at ulike profesjoner fikk bakgrunnskunnskap for utøvelse av eget profesjonsfelt.

Saken fortsetter under bildet.

Panelet diskuterte barn og migrasjon på ISF, fra venstre barnevernspedagog Usman Ali Khan, forsker og bokforfatter Hilde Lidén, folkerettsjurist Vigdis Vevstad, og professor Annika Rabo. Foto: ISF.

En bok om mange temaer

Denne boka er resultatet av mange års forskningsarbeid, og Hilde Lidén har skrevet sammen og videreutviklet temaer fra ulike forskningsprosjekter som belyser både konsekvensene av transnasjonal migrasjon og ulike integreringsutfordringer.

– Slike prosjekter tar nødvendigvis utgangspunkt i oppdragsgivers problemstillinger og ansvarsområde, men migrasjon er et vidtrekkende og sammensatt fenomen, der slike spissede oppdrag sjeldent gir plass for å forstå bredden og endringer i f.eks. familieliv. Migrasjon medfører endring i grunnleggende familierelasjoner og barns forståelser av eget og familiens livsprosjekt, sier Lidén.

Hun påpeker at kunnskap og erfaringer som barn og foreldrene bringer med seg fra hjemland og reise, forpliktelser de har til familien og deres ambisjoner for framtiden er viktig bakgrunnskunnskap for et godt integreringsarbeid. Dette gir innsikt og et godt handlingsgrunnlag for ulike profesjoner.

I boka brukes begrepet hverdagsintegrering:

– Slik jeg ser det, må integrering sees i et generasjonsperspektiv – og vil ofte ta tid. Samtidig ser vi raske og umerkelige tilpasninger, ikke minst gjennom barnas barnehage og skolegang. Barn preges umerkelig av sitt hverdagsliv, dette former deres ferdigheter, ambisjoner og selvforståelse, påpeker Lidén.

Boka omfatter barns erfaringer fra ulike migrasjonsformer.

– Selv om mye oppmerksomhet og internasjonal politikk er rettet mot barn som migrerer – og særlig de som reiser alene – er kunnskapen om barnas erfaringer begrenset. Det gjelder også hva som er deres mulighet for å påvirke og endre egen situasjon. Situasjonen til unge asylsøkere, et tema som berøres i flere kapitler i boka, er kanskje noe mer kjent enn barn som kommer f.eks. på familiegjenforening.

Lover og regelverk avgjørende betingelse for migrasjon og integrering

Et gjennomgående tema i boka er hvordan lover og regelverk er avgjørende betingelse for migrasjon så vel som integrering, som f.eks. lover som regulerer rett til utdanning, helse og medborgerskap. – Et påfallende trekk er de mange lovendringene de siste årene, i Norge og i Europa, som skaper uforutsigbarhet på migrasjonsfeltet, bemerker Lidén.

Boka inngår i Lidéns langvarige forskningsinteresse:

– Som antropolog har jeg alltid vært interessert å undersøke barndom som et fortettet område for kulturell kontinuitet og endring. Barn står for viktige verdier i et samfunn, tenk bare på hvordan skolejenter med hijab har vært brukt som valgkampretorikk og utgangspunkt for verdidiskusjoner.

– Det jeg tar opp i boka, er imidlertid levd liv – med utgangspunkt i de mange fortellingene som informanter fra ulike forskningsprosjekter har gitt av sin bakgrunn og situasjon. Disse fortellingene er gode å tenke med og gode til å visualisere faglige poenger og mer grunnleggende forståelser av samfunnsbetingelser og regelverk, avslutter hun.

Boka gis ut på Universitetsforlaget.

Les mer om Hilde Lidén, og om forskning på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning.

Se flere bilder fra seminaret:

Bok-barnogmigrasjon-280917
Emneord: Migrasjon Av Sara Talleraas
Publisert 4. okt. 2017 11:05 - Sist endret 4. okt. 2017 13:18