Meget god evaluering av Institutt for samfunnsforskning

De 22 samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Norge har nylig blitt evaluert, og resultatene er svært gledelig lesning for Institutt for samfunnsforskning.

Forsker vi for forskningens del eller har forskningen faktisk en effekt? Et skandinavisk ekspertutvalg har på oppdrag fra Forskningsrådet evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene, og her har utvalget blant annet sett på kompetanse, kvalitet, produktivitet og hvilke samfunnsbidrag instituttene står for. Evalueringsrapporten slår fast at instituttene er en stor verdi for Norge:

Our analyses of quality, relevance and impact indicated that Norway’s strong social science institute sector is an important national asset. It continues to contribute significantly to sustainable societal development. (Fra rapporten, side 57)

Det er ekstra hyggelig å se at Institutt for samfunnsforskning (ISF) får svært gode evalueringer. Rapporten viser blant annet til at ISF er et av de instituttene som publiserer mest for hvert forskerårsverk. Utvalget fremhever hvordan instituttet er ganske unike i å lykkes med å kombinere forskning av høy kvalitet med sterk samfunnsmessig relevans: «ISF mostly does applied research, combining relevance and research of high quality, which stands out as quite unique among the social science institutes».

– Det er klart vi er glade for en slik evaluering. Vi er ekstra glade for at utvalget anerkjenner den særlige rollen instituttet har som en møteplass mellom grunnforskning og anvendt forskning. Denne evalueringen er et uttrykk for at vi lykkes i vår tilnærming, kommenterer Tanja Storsul, fornøyd direktør ved ISF.

Evalueringspanelet avslutter med et viktig poeng, og det er å understreke betydningen av at instituttene er ulike. Instituttene har ulike formål, innretter seg mot ulike forskningsområder, og er har ulike tilnærminger til akademisk og anvendt forskning. Panelet ser denne diversiteten som en styrke og vil ikke etterstrebe en felles mal for hva som er «riktigste» kriterier for forskerinnsats og publiseringskanaler.

En slik evaluering er uansett nyttig. Det ligger lærdom og utviklingspotensial for alle instituttene i en slik gjennomgang.

 

Publisert 20. feb. 2017 09:42 - Sist endret 9. juli 2019 11:57