English version of this page
Pågående prosjekt

Utredning om kvinner i lederstillinger

Prosjektperiode Juni 2017 - november 2017
Oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet
Prosjektnr. 10228
Prosjektleder Mari Teigen

Foto: Colourbox.com.

Prosjektformål

Formålet med dette prosjektet er å undersøke forskjeller i andel kvinner i lederstillinger i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonslivet, og årsaker til dette.

Prosjekttilnærming

I dette prosjektet er vi særlig opptatt av å utforske tilstand og endring i mannsdominansen på toppen av de norske samfunnshierarkiene. Spørsmålet er hvordan det kan ha seg at Norge, som er et av verdens mest likestilte land, likevel er preget av en sterk og vedvarende mannsdominans i topplederstillinger.

Kvinner er i særlig stor grad svakt representert i næringslivets toppstillinger. Det er derfor interessant å undersøke variasjon mellom sektorer og hvordan endringstakten i kjønnssammensetning varierer mellom noen sentrale sektorer.

Vi vil:

  • Beskrive kjønnsfordelingen på tvers av sektorer og endring per sektor over tid.
  • Analysere og vurdere forklaringer på de hovedtendensene vi identifiserer for variasjon mellom sektorene.
  • Utforske sektorspesifikke forhold og «forståelser» som kan bidra til å forklare sektorvariasjon, og i hvilken grad individuelle faktorer som kjennetegner lederne innenfor ulike sektorer kan bidra til å forklare variasjon i kvinneandel.

Analysene vil basere seg på tall fra Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret, samt Lederskapsundersøkelsen 2000 og 2015. Vi vil også gi en vurdering av resultatene basert på kunnskap fra kvalitative studier og ekspertvurderinger av mulige tiltak for å utjevne variasjon mellom sektorene.

Prosjektet sluttføres høsten 2017.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ferdinand Andreas Mohn Forsker II Ph.d. 484 44 280 f.a.mohn@samfunnsforskning.no
Liza Reisel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Sara Seehuus (HiOA)
Emneord: Likestilling, Arbeid
Publisert 20. sep. 2017 15:42 - Sist endret 29. sep. 2017 10:54