English version of this page
Avsluttet prosjekt

Makten på nettet, makten i nettet: Informasjonsregimer i 24-timersdemokratiet

Prosjektperiode 2004 - 2008
Oppdragsgiver Fritt Ord; Norges forskningsråd
Prosjektnr. 414.045

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Norges Forskningsråds program for kommunikasjon, IKT og medier (KIM), og analyserer hvilken betydning IKT har for makt og demokrati i samfunnet. I debatten finnes glødende optimister, som gjerne kombinerer kritikk av tradisjonelle representative systemer med teknologisk entusiasme. Pessimister framhever derimot problemer knyttet til en digitalisering av demokratiet. Vårt inntak til debatten er analyser av digitalt baserte informasjonsregimer i sentrale demokratiske institusjoner (politiske partier, medier, offentlig forvaltning) i Norge - med vekt på den omformede effekt som slike regimer har på institusjonene. Med "informasjonsregimer" siktes det til valg av informasjonsplattformer og organisasjonsformer for forvaltning av digitale kommunikasjonskanaler. Effektene studeres mht. deltakelsesmønstre, offentlighetsstrukturer og lederskap.

Nærmere bestemt studerer prosjektet fire mulige omformingsprosesser: For det første, i hvilken grad medborgernes politiske deltakelse endres gjennom bruk av internettbaserte kanaler. For det andre, omforming av politisk kommunikasjon innenfor og mellom partier og nyhetsmedier, og dermed omforming av den nasjonale politiske offentligheten. For det tredje, omforming av politisk deltakelse og kommunikasjon innenfor de politiske partiene. For det fjerde, framveksten av "nettforvaltning" i form av digitale partnerskap på regionalt og kommunalt nivå, med vekt på potensial og problemer mht. politisk-demokratisk styring. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning og Høgskolen i Agder.

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling 916 88 219 Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:47 - Sist endret 19. juni 2017 00:59