English version of this page
Pågående prosjekt

Institusjonell endring i demokratiske samfunn

Prosjektperiode 2013 - 2017
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 412.076
Prosjektleder Fredrik Engelstad

Prosjektbakgrunn

Hvordan konstitueres moderne samfunn? Sosiologisk teori er preget av et «ovenfra og ned»-perspektiv, eller av enkeltstående karakteristikker. Dette prosjektet vil gå en annen vei, nedenfra og opp, for å beskrive hvordan store samfunnsdannelser kan henge sammen.

Tre avgrensninger trekkes opp: Fokus på (i) mekanismer og mønstre for institusjonell endring, (ii) et begrenset sett av institusjoner, (iii) demokratiet som konstitutivt i prosesser i moderne samfunn. Empirisk legges hovedvekten på samfunn av skandinavisk type. At skandinaviske samfunn har en stat som er sterk og liberal på en gang, gjør samfunnslivet forskjellig fra grunntrekkene i internasjonal
litteratur. Dette krever omfattende komparative perspektiver.

Prosjektet har tre hoveddeler:

Del A avklarer normativ teori om demokrati, samt teori om institusjonell endring. En viktig inspirasjon for demokratiteorien er John Rawls’ normative teori, som også tar opp spesifiserte institusjoner som offentlighet, arbeidsliv og velferdsstat. Forståelsen av institusjonell endring utvikles i lys av teorier om variasjoner i kapitalisme og i velferdsstatsregimer.

Del B går inn på endringer i offentligheten. En linje peker mot generelle problemer knyttet til ytringsfrihet og politisk kommunikasjon, rasjonalitetsgrunnlag og normer for politisk debatt. En annen retter seg mot virkningene av nye sosiale medier, både på mobilisering til deltakelse i en demokratisk offentlighet og på informasjonsstrømmer i samfunnet.

Del C tar opp institusjonelle endringer i arbeidsliv og velferdsstat, og hva som kjennetegner Skandinavia, sammenliknet med Kontinental -Europa og den angloamerikanske verden. Typologier som skiller ut disse formene er velkjente, men er overveiende statiske. Prosjektet vil forstå dynamikken bedre, og dermed hva som skaper stabilitet og endring i den nordiske kombinasjonen av arbeidsliv og velferdsstat.

Organisering

Samarbeidsprosjekt mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo), Institutt for samfunnsforskning og Fafo.

Prosjektet bygger på omfattende empirisk forskning ved alle tre samarbeidende miljøer.

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Anniken Hagelund Dr. polit. Forsker I 22 85 84 70 (UiO) 901 23 044 Send e-post
Axel West Pedersen Ph.d. Forsker I 979 69 708 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 906 49 417 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post

Publikasjoner

  • Anne Lise Ellingsæter (2015). Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapittel 14.  s 262 - 280
  • Anniken Hagelund & Fredrik Engelstad (2015). Introduction: Institutional Change in Neo- Corporatist Society, I: Anniken Hagelund & Fredrik Engelstad (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  1.  s 1 - 16
  • Mari Teigen (2015). The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway, I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  6.  s 96 - 117
  • Fredrik Engelstad (2015). Property Rights, Governance, and Power Balances., I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part 1.  s 36 - 55
  • Fredrik Engelstad (2015). Conflict, Compromise, Cooperation Concluding Reflections., I: Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (red.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Part IV.  s 282 - 292

Se alle arbeider i Cristin

  • Anniken Hagelund & Fredrik Engelstad (red.) (2015). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  298 s.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Likestilling, Valg og demokrati
Publisert 2. jan. 2014 10:07 - Sist endret 19. juni 2017 08:55