English
Publikasjoner > Tidsskrifter > Tidsskrift for Samfunnsforskning  

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum, og kommer ut fire ganger i året. Hovedvekten er lagt på publisering av originalartikler av norske og nordiske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser. Tidsskriftet bringer også forskningskommentarer, symposier samt kortere debattinnlegg og bokomtaler. 

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum.Hovedvekten ligger på fagartikler basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse på høyt faglig nivå. Tidsskriftet formidler også forskningskommentarer, symposier samt debattinnlegg og bokomtaler.

Tematisk spenner tidsskriftet svært vidt, og bidragsyterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner – sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, medievitenskap m.fl.

TfS tar imot bidrag på alle skandinaviske språk. Artikkelmanuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre at publiserte artikler holder et godt faglig nivå. 

Tidsskriftet utkom første gang i 1960. TfS publiseres både på papir og elektronisk, gjennom Universitetsforlagets nettportal Idunn . Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning, og ansvarlig redaktør er forsker ved Institutt for samfunnsforskning Rune Karlsen.  Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug

Kontakt redaksjonen på epost

TfS er indeksert blant annet i:

  •  Sociological Abstracts
  •  Social Sciences Citation Index
  •  Current Contents - Social and Behavioral Sciences
  •  Studies on Women and Gender Abstracts
  •  Historical Abstracts

TfS er det eneste norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftet i ISI Web of Science. Det betyr at forfatternavn, tittel, sammendrag og siterte referanser kommer med i denne viktige internasjonale søketjenesten for forskning.

TfS på nett

Hefte fra og med 2-2002 til 4-2011 ligger ute i fulltekst på disse sidene. Fra og med 1-2012 vil fulltekstversjon kun være tilgjengelig på idunn.no .

Abonnement og enkelthefter kan bestilles fra Universitetsforlaget .

Redaktør: Rune Karlsen  Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug

Kontakt redaksjonen på : tfs@samfunnsforskning.no

Siste nummer:

 

Tidsskrift for samfunnsforskning 2015-1

Tidsskrift for samfunnsforskning 2015-1
Artikler

Arnfinn H. Midtbøen
Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet

Ragnar Waldahl
Hvem diskuterer politikk? Et longitudinelt perspektiv

Bjørghild Kjelsvik
 «Eg har ingen familie.» Identitet, deltakarroller og tolking i asylsøkjarintervju

 

Forskningskommentarer

Hans Morten Haugen
En kritikk av valgforskningsprogrammets mål på religiøs aktivitet

Bernt Aardal
En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen

Bokanmeldelser 

John Eriksen
Knut Halvorsen: Velferd. Fra idé til politikk for et godt samfunn

Tordis Borchgrevik
Lorenz Stavrum & Hans-Jørgen Wallin Weihe:
Den norske Grunnlovens trosfundament.
Grunnlovens § 2 – Jødeparagrafen

Jardar Sørvoll
Sven E.O. Hort: Social Policy, Welfare State and Civil Society in Sweden

Audun Beyer
David Nicolas Hopmann & Morgen Skovsgaard (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikasjon


Tidsskrift for samfunnsforskning 2014-4

 Artikler

Gunn Elisabeth Birkelund, Mats Lillehagen, Vibeke Puja Ekre og Elisabeth Ugreinov                                                                   

content

Fra utdanning til sysselsetting
En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge

Arzoo Rafiqi og Jens Peter Frølund Thomsen
Karakterhypotesen og majoritetsmedlemmers negative stereotyper

Jan Frode Haugseth
Forenklingens verdiverden

Forskningskommentar

Bodil Hansen Blix
En kritisk refleksjon over betydningen av kultur i møtet mellom innvandrere og helse- og omsorgstjenester

Bokanmeldelser

Patrick Kermit
Jan Grue: Kroppsspråk - Fremstilling av funksjonshemning i kultur og samfunn

Liza Reisel
Kåre Heggen, Håvard Helland, og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi

Jan Grue
Øivind Bratberg: Tekstanalyse for samfunnsvitere


Tidsskrift for Samfunnsforskning 2014-3

Artikler

Anne Bregnballe                                                                                      

content

Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer –
en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norskmiljøpolitikk
Eirik Hammersvik
Fredelig konflikthåndtering blant store cannabisdyrkere 
Katarina Herlofson & Elisabeth Ugreninov
Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner?
Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre

Forskningskommentar

Anne Løvland & Pål Repstad
Sosialsemiotikere og sosiologer - forén dere!

Bokanmeldelser

Andreas Kotsadam
Berit Brandth og Elin Kvande (red.) : Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten
 
Benedicte Ingstad
Ørnulf Gulbrandsen: The State and the Social. State Formation in Botswana
and its Precolonial and Colonial Genealogies
 
Dag Arne Christensen
Jørgen Elklit og Ulrik Kjær (red.): KV09. Analyser af kommunalvalget 2009

Heidi Stavrum
Aksel Tjora (red.): Festival! Mellom rølp, kultur og næring

Jon Helge Lesjø
Gunnar Breivik: Jakten på et bedre liv.
Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985–2011

Sveinung Arnesen
Knut-Andreas Christophersen: Introduksjon til statistisk analyse.
Regresjonsbaserte metoder og anvendelse

 


Tidsskrift for Samfunnsforskning 2014-2

omslag_web_tfs_2_2014

Artikler

Kristan Heggebø
Det første forgreiningspunktet: Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekontekst

Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl
Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV

Goran Basic
Konkurrensen om offerrollen i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

Forskningskommentar

Jon Ivar Elstad
Hvor har den nye genforskningen brakt oss?

Bokanmeldelser

Anne Skevik Grødem
Hans Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum

Gunnar C. Aakvaag
Tor Clausen: Klassiske blikk på fortiden, samtiden, fremtiden. Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx

Øivind Bratberg
Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur P. Hardarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism


Tidsskrift for Samfunnsforskning 2014-1

Omslagsbilde TfS 1/2014
Artikler

Henrik Litleré Bentsen
Dissenser i Norges Høyesterett

Tine Ustad Figenschou & Audun Beyer
Elitene, minoritetene og mediene: Definisjonsmakt i norsk innvandringsdebatt

Harald Baldersheim
Den gode heimstaden – kva kjenneteikn har den? Stadskvalitetar i den norske heimstadsmentaliteten

Symposium: Om datakilder – etiske utfordringer

Kari Steen-Johnsen
Digitale data – bruk og begrensninger

Bernard Enjolras
Big Data og samfunnsforskning: Nye muligheter og etiske utfordringer

Torgeir Brandsar & Torkild Hovde Lyngstad
Transaksjonsdata fra sosiale medier: En introduksjon med et eksempel om nettverk av stortingspolitikere

Anette Nesvold, Ragnhild Sjurseike & Carl Cato Wadel
Å bruke nettdebatter som kilde i forskning

Bokanmeldelser

Anne Staver
Nicolay B. Johnsen, Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede

Jesper Fredriksen
Anders Molander & Jens-Christian Smeby (red.): Profesjonsstudier 2

Lars Laird Iversen
Cora Alexa Døving & Berit Thorbjørnsrud (red.): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn

Paul Knutsen
Daron Acemoglu & James A. Robinson: Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty