English
Publikasjoner > Tidsskrifter > Tidsskrift for Samfunnsforskning  

TFS-2-2016omslag_small

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum, og kommer ut fire ganger i året. Hovedvekten er lagt på publisering av originalartikler av norske og nordiske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser. Tidsskriftet bringer også forskningskommentarer, symposier samt kortere debattinnlegg og bokomtaler. 

Tematisk spenner tidsskriftet svært vidt, og bidragsyterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner – sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, medievitenskap m.fl.

TfS tar imot bidrag på alle skandinaviske språk. Artikkelmanuskripter blir vurdert av to anonyme konsulenter for å sikre at publiserte artikler holder et godt faglig nivå. 

Tidsskriftet utkom første gang i 1960. TfS publiseres både på papir og elektronisk, gjennom Universitetsforlagets nettportal Idunn. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning, og ansvarlige redaktører er forskerne Rune Karlsen og Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning. Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug.

Kontakt redaksjonen på epost.

TfS er indeksert blant annet i:

  •  Sociological Abstracts
  •  Social Sciences Citation Index
  •  Current Contents - Social and Behavioral Sciences
  •  Studies on Women and Gender Abstracts
  •  Historical Abstracts

TfS er det eneste norske samfunnsvitenskapelige tidsskriftet i ISI Web of Science. Det betyr at forfatternavn, tittel, sammendrag og siterte referanser kommer med i denne viktige internasjonale søketjenesten for forskning.

TfS på nett

Hefte fra og med 2-2002 til 4-2011 ligger ute i fulltekst på disse sidene. Fra og med 1-2012 vil fulltekstversjon kun være tilgjengelig på idunn.no.

Abonnement og enkelthefter kan bestilles fra Universitetsforlaget.

Redaktører: Rune Karlsen  og Arnfinn H. Midtbøen.

Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug

Kontakt redaksjonen: tfs@samfunnsforskning.no

Siste nummer:

 

Tidsskrift for samfunnsforskning 2015–4

Tidsskrift for samfunnsforskning 2015–4
Artikler

Fredrik Engelstad
Offentlighet og strategisk kommunikasjon

Tommy Tranvik & Mona Bråten
Den gjennomsiktige virksomheten Konsekvenser av elektronisk styring og kontroll i arbeidslivet
Tanja Askvik
Hva velger de som bryter mønsteret?

Forskningskommentarer

Vidar Grøtta
Unoter i samfunnsvitenskapen
Sitering, referanser og forskningsetikk

Bokessays

Jan Eivind Myhre

Profesjon og organisasjon

Bokanmeldelser

Kristin Haugevik
Anthony Seldon & Mike Finn (red.)
The Coalition Effect

Anne Skevik Grødem
Widerberg, Karin (red.)
I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi

Simen Markussen & Ragnhild Schreiner
John Gunnar Mæland
Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet


Tidsskrift for samfunnsforskning 2015-1

Tidsskrift for samfunnsforskning 2015-1
Artikler

Arnfinn H. Midtbøen
Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet

Ragnar Waldahl
Hvem diskuterer politikk? Et longitudinelt perspektiv

Bjørghild Kjelsvik
 «Eg har ingen familie.» Identitet, deltakarroller og tolking i asylsøkjarintervju

 

Forskningskommentarer

Hans Morten Haugen
En kritikk av valgforskningsprogrammets mål på religiøs aktivitet

Bernt Aardal
En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen

Bokanmeldelser 

John Eriksen
Knut Halvorsen: Velferd. Fra idé til politikk for et godt samfunn

Tordis Borchgrevik
Lorenz Stavrum & Hans-Jørgen Wallin Weihe:
Den norske Grunnlovens trosfundament.
Grunnlovens § 2 – Jødeparagrafen

Jardar Sørvoll
Sven E.O. Hort: Social Policy, Welfare State and Civil Society in Sweden

Audun Beyer
David Nicolas Hopmann & Morgen Skovsgaard (red.): Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikasjon


Tidsskrift for samfunnsforskning 2014-4

 Artikler

Gunn Elisabeth Birkelund, Mats Lillehagen, Vibeke Puja Ekre og Elisabeth Ugreinov                                                                   

content

Fra utdanning til sysselsetting
En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge

Arzoo Rafiqi og Jens Peter Frølund Thomsen
Karakterhypotesen og majoritetsmedlemmers negative stereotyper

Jan Frode Haugseth
Forenklingens verdiverden

Forskningskommentar

Bodil Hansen Blix
En kritisk refleksjon over betydningen av kultur i møtet mellom innvandrere og helse- og omsorgstjenester

Bokanmeldelser

Patrick Kermit
Jan Grue: Kroppsspråk - Fremstilling av funksjonshemning i kultur og samfunn

Liza Reisel
Kåre Heggen, Håvard Helland, og Jon Lauglo: Utdanningssosiologi

Jan Grue
Øivind Bratberg: Tekstanalyse for samfunnsvitere


Tidsskrift for Samfunnsforskning 2014-3

Artikler

Anne Bregnballe                                                                                      

content

Marginalisering av borgernes systemutfordrende stemmer –
en Foucault-inspirert studie av maktmekanismer i norskmiljøpolitikk
Eirik Hammersvik
Fredelig konflikthåndtering blant store cannabisdyrkere 
Katarina Herlofson & Elisabeth Ugreninov
Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner?
Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre

Forskningskommentar

Anne Løvland & Pål Repstad
Sosialsemiotikere og sosiologer - forén dere!

Bokanmeldelser

Andreas Kotsadam
Berit Brandth og Elin Kvande (red.) : Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten
 
Benedicte Ingstad
Ørnulf Gulbrandsen: The State and the Social. State Formation in Botswana
and its Precolonial and Colonial Genealogies
 
Dag Arne Christensen
Jørgen Elklit og Ulrik Kjær (red.): KV09. Analyser af kommunalvalget 2009

Heidi Stavrum
Aksel Tjora (red.): Festival! Mellom rølp, kultur og næring

Jon Helge Lesjø
Gunnar Breivik: Jakten på et bedre liv.
Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985–2011

Sveinung Arnesen
Knut-Andreas Christophersen: Introduksjon til statistisk analyse.
Regresjonsbaserte metoder og anvendelse

 


Tidsskrift for Samfunnsforskning 2014-2

omslag_web_tfs_2_2014

Artikler

Kristan Heggebø
Det første forgreiningspunktet: Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekontekst

Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl
Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV

Goran Basic
Konkurrensen om offerrollen i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

Forskningskommentar

Jon Ivar Elstad
Hvor har den nye genforskningen brakt oss?

Bokanmeldelser

Anne Skevik Grødem
Hans Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (red.): Nav – med brukeren i sentrum

Gunnar C. Aakvaag
Tor Clausen: Klassiske blikk på fortiden, samtiden, fremtiden. Dilemmaer i går, i dag og i morgen belyst ut fra klassikerne Weber, Durkheim og Marx

Øivind Bratberg
Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur P. Hardarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism