English
Publikasjoner > Tidsskrifter > Søkelys på arbeidslivet  

SPA-Forside-2016-1-2b_small

Søkelys på arbeidslivet (Norwegian Journal of Working Life Studies) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet.

Tidsskriftet utkommer tre ganger i året (ett dobbeltnummer og to enkeltnumre) og formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Viktige tema er arbeidslivsrelaterte spørsmål som sysselsetting, lønn, arbeidsforhold, utdanning og forholdet mellom arbeid og familieliv.

Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter, men tidsskriftet utgir også kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser og kunnskapsoversikter på arbeidslivsrelaterte tema. Vitenskapelige artikler blir vurdert av en eller flere fagfeller for å sikre det faglige nivået.

Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Til og med 2006 var tidsskriftet kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet, men fra 2007 skiftet det navn til Søkelys på arbeidslivet, blant annet for å signalisere en bredere tilnærming til området. Samtidig gikk man fra to til tre utgivelser per år. Fra 2010 overtok Universitetsforlaget utgiveransvaret.

Fra og med 2016 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). Du finner siste utgave av Søkelys på arbeidslivet på idunn.no.

Fra nå av finner du også oppdateringer på Søkelys på arbeidslivet sin Facebookside.

Redaktører

Ragni Hege Kitterød 
Kjersti Misje Østbakken

Redaksjon

Harald Dale-Olsen
Marjan Nadim
Julia Orupabo
Marte Strøm
Elisabeth Ugreninov

Redaksjonens adresse

Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

E-post

spa@samfunnsforskning.no

Redaksjonsråd

Marianne Nordli Hansen
Knut Røed
Kjell Vaage
Gro Mjeldheim Sandal
Torberg Falch
Gry Agnete Alsos
Anne Britt Djuve

Tidligere nummer før open access:

Søkelys på arbeidslivet 2015/4

Les Søkelys på arbeidslivet 2015/04

Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til idunn.no her.
Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her og her.

Innhold

Artikler

Nina Drange og Tarjei Havnes
Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter

Karen Evelyn Hauge, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte Eline Ulvestad
Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Sara Cools, Simen Markussen og Marte Strøm
Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?

Kjersti Misje Østbakken
Flere kvinner med høy utdanning – hva har skjedd med avkastningen?

Pål Schøne
Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?


Søkelys på arbeidslivet 2015/3

Last ned pdf

Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til idunn.no her.

spa_2015_03_highres

Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her og her.

Innhold

Artikler

Jon Horgen Friberg & Hedda Haakestad
Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Kaja Reegård
En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag

Liv Anne Støren og Erica Waagene
Fagskoleutdanning - relevant for arbeidsmarkedet?

Synne Klingenberg og Helene Berg
Sykefravær i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen: En nedbemanningsstrategi?

Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl og Kristine Von Simson
«Pensjon? Hvafforno?» Kunnskap og informasjonsbehov om pensjon

Bokanmeldelse
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press
Av Liza Reisel


Søkelys på arbeidslivet 2015/1-2

Last ned pdf

spa_2015_01-02_highres2

Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til idunn.no
Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her

Innhold

Artikler

Arne Mastekaasa
Sosiale og demografiske variasjoner i korttidssykefraværet

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli
Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

Anne Skevik Grødem og Julia Orupabo
Graderinger av sykemeldinger - hvilke problemer løser det? 

Kåre Hansen, Solfrid Mykland og Marianne N. Solbakk 
Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter

Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl og Kristine Von Simson
Ungdomsarbeidsløshet i Norden

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen 
Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Sigtona Halrynjo, Ragni Hege Kitterød og Mari Teigen 
Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier

Ann Cecilie Berger og Keith D. Ewing 
Vikarbyrådirektivet: liberalisering eller likebehandling?

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad 
På nett - hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor


Søkelys på arbeidslivet 4/2014

Søkelys på arbeidslivet 4/2014

Last ned pdf

Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til idunn.no
Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her

Innhold

Artikler

Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed
Arbeidsinnvandring – Varig gevinst?
 
Anna Godøy
Sykefravær og permitteringer i bygg og anlegg etter finanskrisen
 
Harald Dale-Olsen, Marianne Røed og Pål Schøne
Makt til å diskriminere?
 
Trond Løyning
Kjønnskvotering, styrekarrierer og makt. En deskriptiv analyse av utviklingstrekk
blant styremedlemmer i allmennaksjeselskaper i perioden 2008–2013

Per-Christian Borgen
Systematisk HMS-arbeid i sykehus som modernisering av offentlig sektor

 

 


Søkelys på arbeidslivet 3/2014

Søkelys på arbeidslivet 3/2014

+ Last ned pdf

[Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til idunn.no
Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her

Innhold

Artikler

Manudeep Bhuller og Eirik Eylands Brandsås
Fattig i fjor – fattig i år? Tilstandsavhengighet i innvandrerfattigdom

Kjersti Misje Østbakken
Kjønn, lønn og barn - hva betyr barn for timelønnsnivået til kvinner og menn?
 
Kristin Alsos og Lene Eldring
Lovfestet minstelønn i Norge?

Jon Ivar Elstad og Espen Dahl
Forsdelingsvirkninger av overføringer og trygdekutt blant alvorlig syke menn

Marianne Nordli Hansen
Entreprenører og arvinger - veier til topposisjoner i næringslivet

Bokanmeldelse

Kari Stefansen
Berit Brandth og Elin Kvande (red.): Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten


Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014

Søkelys på arbeidslivet 1-2/2014
+ Last ned pdf

[Fulltekst kun for skjermlesing. Vil du printe eller abonnere? Gå til www.idunn.no]

Les nyhet om og omtaler av denne utgaven her

Innhold

Artikler

Lars Inge Terum og Aksel Hatland
Sysselsetting og trygd under arbeidslinja

Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen
Jobb og hjem i barnefasen. Nå jobber også far mindre når barna er små

Kristine von Simson
Frafall i videregående skole og lokale arbeidsmarkedsforhold

Hege Gjertsen
Vanskelig overgang fra videregående opplæring til arbeidsliv for elever med funksjonsnedsettelser – hvordan kan skolene bidra i denne prosessen?

Elisabeth Fevang, Simen Markussen og Knut Røed
NAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling

Anne Mette Ødegård
Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

Ann Therese Lotherington og Aud Obstfelder
”Du må være ung for å henge med i dag!” Inkluderings- og ekskluderingsmekanismer på det høyteknologiske sykehuset

Thor Christian Bjørnstad
Aktive sykehus?

Forskningstema

Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad
Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på Norden

Jan Høglund
Effekter af indsatser for sygemeldte. En litteraturoversigt


Søkelys på arbeidslivet 4/2013

Søkelys på arbeidslivet 4/2013
+ Last ned pdf

Artikler

Kathrine Skoland:
Arbeid i oljeindustrien: En studie av koblinger mellom posisjon og opplevd arbeidsmiljø i en oljeservicebedrift

Jørgen Svalund:
Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?

Erling Barth og Kristine von Simson:
Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?

Forskningstema

Axel West Pedersen og Henning Finseraas:
Arbeidsbetingede stønader – liberale virkemidler i arbeidslinjas verktøykasse

Søkelys på Norden

Christer Hyggen:
Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden

Kommentar

Liv Anne Støren:
Nød lærer naken kvinne å spinne …? Kommentar til Berglann, Golombek og Røed, Søkelys på arbeidslivet 1–2, 2013

Helge Berglann, Rolf Golombek og Knut Røed:
Kvinner og entreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren


Søkelys på arbeidslivet 3/2013

Søkelys på arbeidslivet 3/2013
+ Last ned pdf

Artikler

Idunn Brekke, Marianne Røed og Pål Schøne
Påvirker innvandring investeringen i utdanning?

John K. Dagsvik, Tom Kornstad og Terje Skjerpen 
Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene

Valeria Markova, Gro Mjeldheim Sandal og Hege Høivik Bye
Kulturforskjeller i selvpresentasjon under jobbintervju: Russiske arbeidstakere i Norge

Torstein Nesheim
Bemanningstiltak som kriseløsning: Determinanter og konsekvenser for endringskapasitet

Knut Gythfeldt og Kåre Heggen
Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner?

Johan Fredrik Rye og Frank Egil Holm
Utenlandsk arbeidskraft som avviklings- eller opptrappingsstrategi?


Søkelys på arbeidslivet 1-2/2013

Søkelys på arbeidslivet 1-2/2013
+ Last ned pdf

Artikler

Helge Berglann, Rolf Golombek og Knut Røed
Entreprenørskap i Norge – mest for menn?

Line Eldring og Jon Horgen Friberg
Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene

Idunn Brekke og Pål Schøne
Kan forskjeller i sykefravær mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningenforklares med forskjeller i selvrapportert helse?

Håkon Høst
Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Sissel C. Trygstad
Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter

Torunn Skåltveit Olsen og Nina Jentoft 
Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til egenmelding i 365 dager

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundtstad
Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor

Helene Ytteborg
Skatt på ungdomsarbeid

Debatt

Mathilde Fasting 
God organisering vil gi god omsorg

Heidi Nicolaisen 
Løsninger på deltidsutfordringen – ingen «quick fix»

Sigrun Vågeng
Replikk til artikkelen «God organisering vil gi god omsorg»av Mathilde Fasting

Kjellfrid T. Blakstad 
Replikk til artikkelen «God organisering vil gi god omsorg» av Mathilde Fasting

Bokanmeldelse

Hilde Bojer
Charlotte Koren: Kvinners rolle i norsk økonomi


Søkelys på arbeidslivet 4/2012

Søkelys på arbeidslivet 4/2012
+ Last ned pdf

Artikler

ÅDNE CAPPELEN, TERJE SKJERPEN OG MARIANNE TØNNESEN
Politikkens betydning for innvandringen til Norge

MARIT LINNEA GJELSVIK
Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanseav konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk?

VIBEKE HEIDENREICH
«Det er en kabal som skal gå opp». Styredannelser i lys av eiersammensetningog krav til kjønnsbalanse

EGIL GABRIELSEN OG RICHARD DESJARDINS
Innvandreres basisferdigheter på norsk

LARS-ERIK BECKEN
Seniortiltak og pensjoneringsatferd for seniorer med rett til AFPi statlig sektor

OLE JOHNNY OLSEN
Yrkesfagenes status – et spørsmål om innbyrdes forhold mellom arbeid ogutdanning. En kommentar med en komparativ og historisk tilnærming


Søkelys på arbeidslivet 3/2012

Søkelys på arbeidslivet 3/2012
+ Last ned pdf

Artikler

NINA SKROVE FALCH, INÉS HARDOY OG KNUT RØED
Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode

KAREN M. OLSEN
Opplevelse av ansettbarhet – en sammenlikning mellom Skandinavia, Storbritannia og Tyskland

MARIANNE NORDLI HANSEN
Om konsentrasjonen av formue i Norge over tid

HEIDI NICOLAISEN
Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer fra helsesektoren og industrien

MORTEN BLEKASAUNE
Økonomisk integrasjon av innvandrere i Vest-Europa

FREDRIK ENGELSTAD
Likestilling og lønnsomhet. Hva vet vi om økonomiske virkninger av kjønnskvotering til ASA-styrer?


Søkelys på arbeidslivet 1-2/2012

Søkelys på arbeidslivet 1-2/2012
+ Last ned pdf

  Artikler

ARNE ENDRESEN OG SVERRE MOE
Arbeidsmiljøet blant NAV-ansatte sett i et sosial kapitalperspektiv

ARNE MASTEKAASA
Kvinners og menns sykefravær – en stadig økende forskjell?

ANDERS MØLSTER GALAASEN
Velferdsmagnet eller velferdsdiskriminering? Om ikke-vestlige innvandreres tilbøyelighet til å søke om uførepensjon og hvorfor de oftere får avslag

JOHAN FREDRIK RYE
«Jeg tror jeg er tilfreds». Østeuropeiske arbeidsinnvandreres vurdering av norske lønns- og arbeidsforhold

KRISTINE VON SIMSON
Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak letter overgangen fra utdanning til arbeidsliv?

ANDREAS KOTSADAM OG NIKLAS JAKOBSSON
Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet?

NICOLAI TOPSTAD BORGEN
Sammenhengen mellom karakterer og studentgjennomstrømning i høyere utdanning

TOVE MIDTSUNDSTAD, ROY A. NIELSEN OG ÅSMUND HERMANSEN
Tilrettelegging og seniortitak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

RAGNHILD SCHREINER OG SIMEN MARKUSSEN
NAV-reformen: «Færre i arbeid og lenger på trygd»

Søkelys på Norden

MATZ DAHLBERG
Etnisk heterogenitet och preferenser för omfördelning


Søkelys på arbeidslivet 4-2011

Søkelys på arbeidslivet 4-2011
+ Last ned pdf

Artikler

TORBERG FALCH OG OLE HENNING NYHUS
Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne

BERNT BRATSBERG, TORBJØRN HÆGELAND OG ODDBJØRN RAAUM
Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet

TONE ALM ANDREASSEN OG ANN CECILIE BERGENE
Forpliktelse, omsorg eller nytte – arbeidsgiveres inkluderingsansvar og forventninger til NAV

SOLVEIG OSBORG OSE, SILJE HAUS-REVE, ROLAND MANDAL OG IVAR PETTERSEN
Sykefravær i kommunale tjenester

DAVID JORDHUS-LIER, AADNE AASLAND, ANDERS UNDERTHUN OG GURI TYLDUM
Fragmenterte arbeidsplasser? En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus

LARS-ERIK BECKEN
Redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon blant seniorer med rett til AFP i fire statlige etater


Søkelys på arbeidslivet 3-2011

Søkelys på arbeidslivet 3-2011
+ Last ned pdf

Artikler
MARIANNE NORDLI HANSEN
Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning

JON ERIK DØLVIK
Krise og velferdskutt i Europa – utfordringer for de nordiske modellene

OSCAR AMUNDSEN, LEIF JARLE GRESSGÅRD, KÅRE HANSEN OG TONE MERETHE AASEN
Medarbeiderdrevet innovasjon – en kunnskapsstatus

KARIN JOHANNE JACOBSEN
Gavmilde sykepleiere og grådige eiendomsmeglere?

MARIANNE RØED, BERNT BRATSBERG OG PÅL SCHØNE
Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?

Søkelys på Norden
MARIANNE SUNDSTRÖM
Hur påverkar giftermål kvinnors och mäns inkomster?


Søkelys på arbeidslivet 1-2/2011

Søkelys på arbeidslivet 1-2/2011
+ Last ned pdf

Artikler

BERNT BRATSBERG OG KNUT RØED
Kan demografi forklare veksten i uførhet?

KÅRE H. SKOLLERUD
Bedriftsinterne tiltak mot sykefravær, kan metaanalyser hjelpe oss
til å finne deres effekt?

KARI INGSTAD OG ELIN KVANDE
Arbeid i sykehjem – for belastende for heltid?

KATRINE V. LØKEN
Politikkimplikasjoner fra litteraturen om familieinntekt og effekter
på barns utdanning

ARNE MASTEKAASA
Ulikhet i arbeidsinntekter i Norge 1975–2004 mellom og innen
utdanningsnivåer

TOVE MIDTSUNDSTAD OG HANNE BOGEN
Seniorpolitikk – behov for justering?
Analyse av praksis i seks foregangskommuner

IDUNN BREKKE OG JON ROGSTAD
Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn
for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse

HARALD DALE-OLSEN, KJERSTI MISJE NILSEN OG PÅL SCHØNE
Smitter sykefravær?

NINA SKROVE FALCH, INÉS HARDOY OG KNUT RØED
Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Søkelys på Norden

CAROLINE HALL
Förlängningen av de gymnasiala yrkesutbildningarna i Sverige:
effekter på avhopp, utbildningsnivå och inkomster


Søkelys på arbeidslivet 4-2010

Søkelys på arbeidslivet 4-2010
+ Last ned pdf

Artikler
MANUDEEP BHULLER OG ROLF AABERGE
Økonomisk fattigdom blant innvandrere

AAGOTH ELISE STORVIK
Ikke nok kompetente kvinner?
Kvoteringsreformens konsekvenser for styrearbeid

OSCAR AMUNDSEN, TROND KONGSVIK, GLENN MUNKVOLD OG
HANS HYSING OLSEN
Forbedring av samarbeidsevnen i store organisasjoner
«Paradoksal- dynamisk tilnærming» som strategi

AUDUN GLEINSVIK
Virkning av lovregulering av stillingsvern

INÉS HARDOY OG TAO ZHANG
Innvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak?

JANNECKE WIERS-JENSSEN OG OLAF GJERLØW AASLAND
Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge

DANIEL BERGSVIK, SIMEN MARKUSSEN OG ODDBJØRN RAAUM
Tok en tredagers? Mønstre i egenmeldt sykefravær

PER MORTEN SCHIEFLOE OG REIDUN VÆRNES
Bestillere og utførere: koordinering og samarbeid

INÉS HARDOY OG PÅL SCHØNE
Kan billigere barnehage øke kvinners arbeidstilbud?

Bokanmeldelse
RAGNI HEGE KITTERØD
Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider


Søkelys på arbeidslivet 3-2010

Søkelys på arbeidslivet 3-2010
+ Last ned pdf

Artikler
Ane Grete Vik
Trivsel og varsling på arbeidsplassen

Håkon Høst og Svein Michelsen
Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet – endringer fra 1994 til 2008

Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa
Reform 94 – et trendskifte i videregående utdanning?

Torunn Skåltveit Olsen og Nina Jentoft
Et liv jeg ikke valgte

Forskningstema
Anne Cecilie Bergene, David Jordhus-Lier og Anders Underthun
En introduksjon til arbeidsgeografi: Nyttige perspektiver for norsk arbeidslivsforskning?

Debatt / Kommentar
Kristin Henriksen
Introduksjonsprogrammet – en suksess?

Ole Johnny Olsen
Kvalifisering til fag og yrker. Et historisk-sosiologisk og komparativt perspektiv

Søkelys på Norden
Mårten Palme
Sjukfrånvaro och social interaktion


Søkelys på arbeidslivet 1/2-2010

Søkelys på arbeidslivet 1/2-2010
+ Last ned pdf

Artikler
Bente Abrahamsen
Deltidsarbeid på retur. En sammenlikning av tre kull sykepleiere: 1977, 1992 og 2003

Kristin Ystmark Bjerkan
Selvstendighet og sykefravær

Siw Tone Innstrand
Betydningen av en god balanse mellom arbeid og familieliv

Kåre Hansen og Henrik Kvadsheim
Bedrifters bruk av permitteringer

Svein Blom
Sysselsetting blant innvandrere: Hvilken betydning har individuelle egenskaper og tilpasningsstrategier?

Kalle Moene og Erling barth
Små lønnsforskjeller og store velferdsstater

Ralf Kirchhoff
Forskjeller i opplevelse av arbeidsmiljøet blant norske og tyske overleger i Norge

Harald Dale-Olsen og Simen Markussen
Økende sykefravær over tid? Sykefravær, arbeid og trygd 1972–2008

Beate Elstad
Hvordan opplever selvsysselsatte sin egen arbeidssituasjon?

Forskningstema
Tarjei Havnes
Sosial mobilitet og offentlige investeringer i barn og ungdom