English
Publikasjoner > Rapporter > 2016 > 2016:1 Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?  

Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?

Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap

2016:1 Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?
Rapport (2016:1) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016)
ISBN print: 978-82-7763492-0
ISBN internett: 978-82-7763-493-7
Antall sider: 73

I de skandinaviske landene er mangfold og individuell tilrettelegging viktige mål for den offentlig finansierte velferden. Derfor er det et paradoks at velferdspolitikken ikke i større grad støtter opp om de ideelle organisasjonenes særpreg og videre utvikling.

Her legges for første gang fram sammenlignbare tall som viser utviklingen av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige tjenesteytere på områdene utdanning, helse og sosiale tjenester i Skandinavia. Kommersielle aktører har den sterkeste veksten, særlig på sosialområdet. Dette skyldes økt bruk av åpne anbud og andre markedslignende styringsmekanismer. I Sverige har denne utviklingen blitt kraftig framskyndet av at stadig flere tjenester organiseres med en kombinasjon av brukervalg, fri etableringsrett og ingen begrensninger på overskudd til eierne.

De ideelle tjenesteyterne gir i størst grad valgmuligheter med et innhold som skiller seg fra det offentlige og kommersielle tilbudet. De ideelle er også gode på individuell myndiggjøring og demokratisk medvirkning hvis rammebetingelsene gir rom for det. Når veksten i første rekke fremmes med økonomiske insentiver, begrenses utviklingen av disse særpregede valgmulighetene.


Prosjektkobling:

Utkontraktering av skandinaviske velferdssamfunn?

Emneord

Velferdsmiks
Skandinavia
Medborgerskap
Velferdsstat