English
Publikasjoner > Rapporter > 2013 > 2013:004 Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv  

Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv

Status og årsaker
Liza Reisel, Idunn Brekke

2013:004 Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv
Rapport (2013:004) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2013)
ISBN print: 978-82-7763-407-4
ISBN internett: 978-82-7763-408-1
Antall sider: 67

Den horisontale kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet springer ut av en rekke sammensatte samfunnsprosesser. Prosessene utspiller seg på ulike nivåer, fra individuelle evner og valg, via familie og omgangskrets, barnehager, skoler og arbeidsplasser, til større samfunnsstrukturer, medierepresentasjoner og politiske og juridiske rammebetingelser.

Gitt utdanningssystemets stadig voksende rolle som sorteringsinstans, ligger noe av utfordringen i gutters og jenters valg av utdanning. Hvorfor velger gutter og jenter såpass ulikt som de gjør? I hvor stor grad er gutters og jenters utdanningsvalg i endring? Særlig jenters utdanningsvalg har endret seg kraftig i løpet av de siste 50 årene. Dette indikerer at kvinners og menns preferanser og mulighetsrom er langt fra uforanderlige. Samtidig tyder den vedvarende kjønnsdelingen på at noen av arbeidsmarkedets kjønnede strukturer ikke så lett lar seg endre.

Rapporten kartlegger status og endring i den horisontale segregeringen i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og diskuterer noen av de sentrale årsakene. Med utgangspunkt i rapportens konklusjoner foreslås ideer til tiltak for å motvirke kjønnssegregering, samt områder der det er behov for videre forskning.


Prosjektkobling:

Analyse av årsaker til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kjøn...

Emneord

Arbeidsliv
Utdanning
Likestilling