English
Publikasjoner > Rapporter > 2012 > 2012:001 Diskrimineringens omfang og årsaker  

Diskrimineringens omfang og årsaker

Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv
Arnfinn H. Midtbøen, Jon Rogstad

2012:001 Diskrimineringens omfang og årsaker
Rapport (2012:001) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2012)
ISBN internett: 978-82-7763-378-7
Antall sider: 185

Denne studien hviler på et omfattende empirisk datamateriale: For det første har vi gjennomført et felteksperiment, der 1800 fiktive jobbsøknader som kun skiller seg fra hverandre ved at søkerne har et utenlandsk og et typisk norsk navn, har blitt sendt til reelle stillingsutlysninger. For det andre har vi gjort 42 kvalitative dybdeintervjuer med et utvalg av arbeidsgivere hvis ansettelsespraksis ble analysert/undersøkt i eksperimentet. Samlet utgjør  prosjektet en metodologisk nyvinning i forskningen på arbeidsmarkedsdiskriminering i en norsk sammenheng.

Totalt sett viser resultatene fra felteksperimentet at diskriminering i ansettelsesprosesser utgjør et substansielt hinder for tilgangen til arbeidslivet for personer med etnisk minoritetsbakgrunn: Sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju reduseres i gjennomsnitt med om lag 25 prosent dersom søkeren har et utenlandsk klingende navn sammenlignet med identisk kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn.

Intervjuene viser imidlertid at resultatene ikke kan tolkes som utslag av én mekanisme eller forklaringsmodell. Snarere må diskrimineringen forklares med en kombinasjon av arbeidsgiveres varierende kjennskap til etniske minoriteter, tidligere erfaringer, etniske stereotypier og en for mange ektefølt – men ikke dermed rasjonell – usikkerhet på om jobbsøkere med utenlandske navn faktisk er i stand til å utføre en jobb på linje med like godt kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn.


Prosjektkobling:

Ansettelsespraksis og beslutningsgrunnlag. Situasjonstesting p...

Emneord

Etniske minoriteter
Diskriminering
Arbeidsliv