English
Publikasjoner > Rapporter > 2011 > 2011:004 Mellom makt og avmakt  

Mellom makt og avmakt

Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll
Anja Bredal

2011:004 Mellom makt og avmakt
Rapport (2011:004) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2011)
ISBN print: 978-82-7763-362-6
ISBN internett: 978-82-7763-361-9
Antall sider: 136

Denne rapporten undersøker hvordan gutter og unge menn kan være berørt av problemkomplekset tvangsekteskap, «ekstrem kontroll» og æresrelatert vold. «Berørt» sikter til selv å være utsatt for eller være med på å utsette andre for slike problemer. Funnene i rapporten er basert på individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med til sammen 29 unge menn og to unge kvinner i alderen 17-30 år. Rapporten har et kvalitativt, problemorientert fokus og sier ikke noe om omfang. Prosjektet er utført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Flere av de intervjuede mennene har fått en autoritær oppdragelse der lydighet og respekt for eldre står sentralt. De forventes å ta ansvar for familiens velferd og omdømme/ære, og innordne seg i fellesskapet. De unge mennene har hatt konflikter med foreldrene bl.a. rundt valg av utdanning og partnervalg. «Fornorsking» er foreldres samlebetegnelse på sønners uønskede atferd og autonomibestrebelser. Noen foreldre bruker fysisk vold, hån og krenkelser for å få sønnen til å innordne seg, mens andre appellerer til hans lojalitet og ansvar for familiens ære. Unge menn kan også bli tvunget til å flytte til opprinnelseslandet mot sin vilje. Flere har opplevd misanerkjennelse både fra familiens og storsamfunnets side.

Rapporten viser også at gutter kan forventes å «passe på» sin søster, slik at hun ikke skal få rykte som en «dårlig» kvinne. Dette er en tvetydig rolle der kontroll og omsorg er flettet i hverandre. I noen familier driver brødre aktiv overvåking og regelrett undertrykking, mens andre unge menn allierer seg med søsteren. Noen unge menn opptrer svært kontrollerende i forhold til kjærestene sine. Dette er jenter som er oppvokst med strenge kyskhetskrav, og den unge mannen bruker hennes frykt for sanksjoner til å få viljen sin.

Studien viser at unge menn som vokser opp med klassisk patriarkalske verdier i en migrasjonskontekst må forholde seg til motsetningsfylte og tvetydige mannlighetsidealer. De befinner seg i et dobbelt krysspress: Tradisjonell maskulinitet gir dem visse privilegier mens foreldrenes tradisjonsbaserte autoritet krever inn- og underordning. Samtidig er begge autoritetsformer i krise: Foreldres autoritet er svekket, og kvinners stilling er styrket.


Prosjektkobling:

Gutter og flerkulturelt familieliv: En kvalitativ undersøkelse...

Emneord

Gutter
Tvangsekteskap
Familie
Maskuliniteter
Etniske minoriteter
Ungdom
Æresrelatert vold