English
Publikasjoner > Rapporter > 2010 > 2010:005 Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn  

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn

Ragnhild Steen Jensen, Julia Orupabo

2010:005 Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn
Rapport (2010:005) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2010)
ISBN print: 978-82-7763-324-4
ISBN internett: 978-82-7763-325-1
Antall sider: 77

Januar 2008 ble det igangsatt et forsøk med moderat kvotering av innvandrere i 12 statlige virksomheter. Forsøket hadde en tidsramme på to år og denne rapporten er sluttevalueringen av forsøket. I denne rapporten stiller vi spørsmålene: Har moderat kvotering vært benyttet for å ansette personer med innvandrerbakgrunn i de utvalgte virksomhetene? Hvilke utfordringer er knyttet il å bruke virkemiddelet og hvordan vurderer ledelsen og personalansvarlige tiltaket?

Vi ser også på om forsøket har bidratt til økt fokus på rekruttere innvandrere og om personalpraksiser og rutiner er endret. Vi finner at moderat kvotering i liten grad er benyttet i konkrete ansettelsessaker. Det er fire virksomheter som rapporterer at de har benyttet tiltaket. Begrunnelsene for at tiltaket er lite benyttet er knyttet til at virksomhetene opplever at de har stillinger som setter høye krav til utdanning, arbeiderfaring og god beherskelse av norsk skriftlig og muntlig, virksomhetene vurderer at de har få kvalifiserte søkere til stillingene fra den aktuelle målgruppen, at de sjelden opplever at de er i en situasjon hvor de hat to likt kvalifiserte søkere.

Vi finner at tre av virksomhetene som har benyttet moderat kvotering har benyttet tiltaket flere ganger. Det kan tyde på at når man først har erfart at moderat kvotering er et virkemiddel som kan brukes – så brukes det igjen. Vi ser også at de virksomhetene som har benyttet tiltaket er virksomheter som har et bredere stillingstilfang blant annet når det gjelder utdanningskrav. De har muligens også stillinger som retter seg mot segmenter i arbeidsmarkedet der det finnes en større andel arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Alle de 12 forsøksvirksomhetene legger vekt på at deltakelse i forsøket har skapt oppmerksomhet og økt bevissthet om å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Prosjektkobling:

Evaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med inn...

Emneord

Kvotering
Innvandrere
Evaluering