English
Prosjekter > Samarbeidsprosjekter > Migration to Norway - Flows and regulation > Partners  

Prosjektet er et institusjonelt samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Fordelingen mellom de to miljøene vil blant annet innebære at UiB har ansvar for en stipendiat og at man der satser på en langsiktig utvikling av utlendings- og migrasjonsfeltet.

Universitetet i Oslo er representert med professor Grete Brochmann, som spiller en sentral rolle både som faglig rådgiver og som deltaker i en av modulene.

Delstudien om migrasjonsmønstre og reguleringer vil gjennomføres i samarbeid med forskningsavdelingen i Justisdepartementet i Nederland. Disse vil stå sentralt både i utformingen av forskningsdesignet og i datainnsamlingen.

Studien av familiemigrasjon vil samarbeide med det danske SFI (Det nasjonale forskningssenter for velfærd). Planen er å utvide en studie man nylig gjorde der om endringer i ekteskapsmønstre og betydningen av danske regelendringer, til også å omfatte Norge. Instituttet, representert ved Garbi Smith, vil samarbeide nært med de norske forskerne i gjennomføringen av studien.

Prosjektet har også knyttet til seg et knippe internasjonale eksperter på migrasjon. Disse vil følge prosjektet og trekkes inn direkte punktvis underveis. De det gjelder er Dr. Christina Boswell, University og Edinburgh, Dr. Guiseppe Sciortino, University og Trentino og Alexander Betts, University of Oxford.