English
Prosjekter > Samarbeidsprosjekter > Migration to Norway - Flows and regulation > Oppdragsgiver  

Forskningsrådets VAM-program
(Velferd, arbeidsliv og migrasjon)

VAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. Programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Det er et handlingsrettet program og det forventes at forskningen skal gi kunnskap som kan anvendes i utformingen av politikk og i forvaltningen av offentlige ordninger. Programplanen er programstyrets strategi for forskningen i de neste ti årene. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om VAM-programmet her