English
Prosjekter > Samarbeidsprosjekter > Migration to Norway - Flows and regulation > Om prosjektet  

Innvandring og ankomsten av asylsøkere har beveget seg stadig høyere opp på den offentlige dagsorden i Norge de siste tjue årene. Med et startsted på utsiden har innvandrernes bevegelse i retning av inklusjon stimulert og utfordret det norske velferdssamfunnet økonomisk, sosialt og normativt. Til tross for dette har man i Norge i liten grad studert hva som påvirker disse bevegelsene over grensen.

Denne studien vil beskrive og analysere migrasjonssituasjonen for Norge og et knippe europeiske land. Hva som styrer tilstrømmingen av mennesker til Norge fra utenfor Europa er studiens fokus. I vår studie har vi tatt på alvor at migrasjonen og utformingen av mottakerlandenes politikk ikke skjer i et vakuum. De to fenomene er delvis bestemt av hverandre. Et sett med reguleringer kan føre til tilpasninger fra migrantene som igjen kan utløse nye regelsett.

Samtidig bestemmes ikke ett lands politikk og lovgivning uavhengig av omgivelsene. Og Norge står i en særstilling ved å ikke være medlem av EU men samtidig delta i Schengen- og Dublinsamarbeidet.

Koplingen mellom migrasjon og integrasjon har blitt stadig tydeligere i den europeiske diskusjonen og regelutviklingen de siste fem årene. I vår studie fanger vi opp dette i studien av ekteskapsmønstre. I omdiskuterte forslag, som 24-årsregelen, blandes integrasjons- og migrasjonshensyn. I Norge bringer ferske krav om forsørgerevne for familieetablering opp samme problematikk.

Prosjektet består av fire delstudier og benytter et vidt spekter av kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative intervjuer skal gjennomføres med nøkkelpersoner i norsk og utenlandsk utlendingsforvaltning. Asylsøkere og personer i deres omgivelser skal intervjues på vei til endelig destinasjonsland.

Migration to Norway - Flows and regulation er et bredt tverrfaglig prosjekt og bygger på et samarbeid mellom jurister, sosiologer, statsvitere, økonomer og en demograf. Spesialfelt inkluderer internasjonal rett, EU-rett, migrasjonsøkonomi og migrasjonssosiologi. I tillegg deltar eksperter på velferdsstat og innvandring.