English
Prosjekter  

Prosjekter

Sorter etter: Nyeste A-Å

Lønnsutvikling for forskere i offentlig sektor

Tidsplan: 2003-2004
Oppdragsgiver: Norsk Forskerforbund

I dette prosjektet analyseres lønnsutviklingen for forskere og undervisnings-personell innen den offentlige universitets- og høyskolesektoren i Norge, fra 1997 og fremover. Hensikten er å beskrive hvordan det gjennomsnittlige lønnsnivået og skjevheten (spredningen) i lønnsfordelingen har utviklet seg for denne gruppen sammenlignet med tilsvarende utdannings- og stillings-grupper innen privat sektor, og innenfor andre deler av det offentlige. Tilsva-rende grupper blir i denne sammenheng definert som arbeidstakere med samme utdanningsnivå, fagområde og stillingstype.

Lønnsutvikling for administrativt ansatte i staten

Tidsplan: 2003-2003
Oppdragsgiver: Norsk Forskerforbund

Formålet med prosjektet er å analysere lønnsutviklingen for administrativt ansatte med høyere grads utdanning i universitets- og høyskolesystemet i staten. Analyseperioden vil være 1990-2001.

- Analyser av den generelle lønnsutviklingen for gruppen med administrativt ansatte med høyere grads utdanning i universitets- og høyskolesystemet i staten i perioden 1990-2002.

- Analyser av den relative lønnsutviklingen for den ovennenvte gruppen sammenlignet med vitenskapelige ansatte i den samme perioden.

- I analysene vil vi ta hensyn til at deler av lønnsutviklingen og lønnsforskjellene mellom grupper kan forklares med at sammensetningen innenfor gruppene endres over tid. Ved bruk av multivariat regresjonsanalyse på individnivå vil vi kontrollere for slike defekter.

Internasjonalisering av nasjonalstaten gjennom ikke-kristen religiøsitet

Tidsplan: 2002-2004
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Prosjektets hovedmål er å bidra til det strategiske insituttprogrammet "Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i det flerkulturelle samfunnet" ved ISF, med analyser av forholdene mellom konflikt og konsensus i møter mellom majoritet og minoriteter på religionsområdet.

Et hovedmål er å publisere resultater fra disse analysene i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter.Delmål er å bidra i den offentlige debatt og i fagdebatten om konflikter i det flerkulturelle samfunn, gjennom medier og seminarvirksomhet. Et annet delmål er å arrangere en internasjonal konferanse med utgangspunkt i instituttprogrammet og prosjektet.

Medvirkning, læring og belønning i det nye arbeidslivet

Tidsplan: 2003-2006
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Har norske virksomheter tatt i bruk nye, mer fleksible måter å organisere arbeidet på? Har arbeidstakerne fått større innflytelse over eget arbeid? Har de samtidig fått mindre innflytelse over arbeidsplassen? Er de kollektive lønnsavtalenes tid forbi? Går det i retning av resultatbasert belønning og individuelle kontrakter? Vil lønnsforskjellene øke – mellom virksomheter og mellom arbeidstakere? Gir det nye arbeidslivet større muligheter for hver enkelt til å utnytte og utvikle sine sterke sider? Men hva skjer med arbeidstakere som ikke kan leve opp til produktivitetskravene?

Hovedmålet med prosjektet er å frembringe kunnskap om dagens arbeidsliv i Norge samt å gi innsikt i utviklingstrekk og prosesser som vil være med på å forme arbeidslivet i framtida. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring. De fleste endringene skjer med små skritt. Det kan likevel være meningsfullt å bruke betegnelsen "det nye arbeidslivet" om visse utviklingstrekk som har vært særlig påfallende det siste tiåret – men som ennå ikke er særlig godt kartlagt eller forstått. Dette gjelder utviklingstrekk knyttet til forhold på hver enkelt arbeidsplass: organisering av arbeidet, bruk av teknologi, samarbeid mellom ledelse og ansatte, og belønningssystemer. I nært samspill med dette skjer det også endringer i arbeidsmarkedet.

Grunnlaget for de empiriske analysene er Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003, en intervjuundersøkelse blant daglige ledere for et representativt utvalg av norske virksomheter i privat og offentlig sektor (2358 virksomheter) med mer enn 10 ansatte. Intervjuet med daglig leder er koblet til registerbasert informasjon om virksomhetene og de ansatte for perioden 1995-2003. Dette gir oss paneldata og dermed bedre muligheter til å identifisere kausale sammenhenger enn man har med rene tverrsnittsdata.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Forskningsstiftelsen Fafo, og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Prosjektet er organisert i åtte temagrupper med 3-6 deltakere fra de samarbeidende institusjonene i hver gruppe.